Privātuma Politikā

Šajā Privātuma politikā aprakstīts, kā Scoro Software OÜ (operators, mēs) apstrādā savu klientu, klientu pārstāvju, lietotāju un jebkuru citu datu subjektu (jūs) personas datus, ņemot vērā to, kā viņi lieto Scoro Platformu un Pakalpojumus. Šī Privātuma politika tiek piemērota, ja jūs lietojat, esat lietojis vai esat izteicis vēlmi lietot Scoro Platformu un Pakalpojumus, tajā skaitā to izmēģinājuma un demonstrācijas versiju. Šī Privātuma politika attiecas arī uz mūsu mārketinga pasākumiem klientu piesaistei.

Aprakstītajos gadījumos attiecībā uz jūsu personas datiem mēs rīkojamies kā datu pārzinis un esam atbildīgi par to apstrādi. Taču šī Privātuma politika netiek piemērota personas datiem, kurus ir apstrādājuši mūsu Klienti Scoro Platformas Saturā un lietojot Scoro Pakalpojumus. Tādā gadījumā Klients rīkojas kā datu pārzinis attiecībā uz šādiem personas datiem un ir atbildīgs par to apstrādi. Mēs apstrādājam šādus personas datus Klienta vārdā un rīkojamies kā datu apstrādātājs (skat. Lietošanas noteikumu 7. sadaļu).

Jebkurš šajā dokumentā ar lielo sākuma burtu rakstīts termins tiek lietots saskaņā ar mūsu Lietošanas noteikumos sniegto definīciju. Personas dati jāsaprot kā jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu).

Jūsu personas datu vākšana. Mēs vācam jūsu personas datus šādos veidos:

 • jūs pats sniedzat mums savus personas datus;
 • jūsu personas datus mums sniedz Klienta pārstāvis vai cits Lietotājs (no jūsu uzņēmuma);
 • mēs saņemam jūsu personas datus no trešās personas (piemēram, kad trešās personas maksājumu pakalpojuma sniedzējs apstiprina, vai jūsu maksājums ir bijis veiksmīgs vai nē);
 • mēs vācam jūsu personas datus, izmantojot automātiskus līdzekļus. Mūsu Sīkdatņu politika ir pieejama šajā tīmekļa vietnē: https://www.scoro.com/cookie-policy/. Šāda apstrāde ietver datu vākšanu par potenciālajiem Klientiem (izmēģinājuma un demonstrācijas Klientiem, mārketinga darbību rezultātā piesaistītajiem potenciālajiem Klientiem un viņu pārstāvjiem) no publiskiem reģistriem.

Apstrādātie personas dati un apstrādes juridiskais pamats. Mēs apstrādājam jūsu personas datus galvenokārt, lai noslēgtu un pildītu Līgumu ar Klientu. Tas ietver klientu atbalsta sniegšanu un sazināšanos ar jums saistībā ar Platformu un Pakalpojumiem. Iepriekšminēto iemeslu dēļ mēs apstrādājam šādus personas datus:

 • identifikācijas dati (vārds, uzvārds, dzimšanas datums, fotogrāfija);
 • kontaktinformācija (darbavietas adrese, darba telefons, darba e-pasta adrese);
 • nodarbinātības dati (Klienta uzņēmums, ieņemamais amats Klienta uzņēmumā);
 • saziņas informācija (mums sūtīti e-pasti, ziņojumi);
 • ar Scoro Platformas un Pakalpojumu lietošanu saistīta informācija.

Ja jūs esat Klients, jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats ir līgumsaistību izpilde vai pasākumu veikšana, ievērojot jūsu lūgumu pirms Līguma slēgšanas. Ja esat Klienta vai Lietotāja pārstāvis, jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses nodrošināt lietojumu vai Klienta likumīgās intereses lietot Scoro Platformu un Pakalpojumus saskaņā ar Klienta lūgumu.

Ja jūs esat potenciālais Klients (izmēģinājuma vai demonstrācijas Klients, mārketinga darbību laikā piesaistīts Klients vai to pārstāvis), mēs apstrādājam jūsu personas datus Scoro Platformas un Pakalpojumu mārketinga nolūkos, lai mūsu uzņēmums ar jums varētu noslēgt Līgumu. Iepriekšminēto iemeslu dēļ, mēs varam apstrādāt šādus personas datus: [vārds, uzvārds, darba e-pasts, darba tālruņa numurs, Klienta uzņēmums, ieņemamais amats Klienta uzņēmumā, saziņas informācija, dati, kas saistīti ar Scoro Platformas un Pakalpojumu lietošanu]. Jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses tirgot Scoro Platformu un Pakalpojumus. Ņemot vērā, ka Scoro ir B2B Platforma un mēs apstrādājam datus, kas ir saistīti ar jūsu saimniecisko darbību un/vai nodarbinātību, mēs uzskatām, ka jūsu privātuma tiesības nav prioritāras attiecībā uz mūsu likumīgajām interesēm.

Papildus tam mēs varam apstrādāt jūsu personas datus, lai aizsargātu mūsu tiesības (izvirzīt, īstenot un aizstāvēt tiesisku prasījumu). Tā juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses šādi rīkoties.

Mēs neapstrādājam īpašas personas datu kategorijas. Tā kā saskaņā ar mūsu Lietošanas noteikumiem Scoro Platforma un Pakalpojumi nav pieejami personām, kas ir jaunākas par 18 gadiem, mēs neapstrādājam šādu personu datus.

Apstrāde uz piekrišanas pamata. Mēs varam apstrādāt jūsu personas datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu (piemēram, tiešā mārketinga nolūkos). Ja apstrādes procesa pamatā ir piekrišana, jūs varat jebkurā brīdī atsaukt jūsu sniegto piekrišanu, sazinoties ar mums, izmantojot turpmāk minēto kontaktinformāciju vai klikšķinot uz saites “Atteikt abonēšanu”, kas redzama katra e-pasta beigās. Ņemiet vērā, ka piekrišanas atsaukšana neietekmē tādas piekrišanā balstītās apstrādes likumību, kas veikta pirms tās atsaukšanas.

Datu apstrādātāji. Jūsu personas datu apstrādei mēs izmantojam rūpīgi izvēlētus pakalpojumu sniedzējus (datu apstrādātājus). To darot, mēs joprojām uzņemamies pilnu atbildību par jūsu personas datiem.

Mēs izmantojam šādas datu apstrādātāju kategorijas: datu vākšanas, pārvaldīšanas un uzglabāšanas pakalpojumu sniedzēji, e-pasta pakalpojumu sniedzēji, ziņojumapmaiņas pakalpojumu sniedzēji, uznirstošo pakalpojumu sniedzēji, klientu attiecību vadības un atgriezeniskās saites pakalpojumu sniedzēji, tiešā mārketinga pakalpojumu sniedzēji, maksājumu pakalpojumu sniedzēji, grāmatveži, juridiskie un citi konsultanti.

Ja jums ir nepieciešama sīkāka informācija par to, kurus datu apstrādātājus mēs izmantojam (piemēram, viņu nosaukumus un atrašanās vietu), lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot turpmāk sniegto kontaktinformāciju.

Trešās personas. Mēs nododam jūsu personas datus trešajām personām tikai šajā politikā noteiktajos gadījumos, ja to pieprasa piemērojamie tiesību akti (piemēram, ja mums ir pienākums nodot jūsu personas datus iestādēm), vai ar jūsu piekrišanu.

Ja jūs esat Lietotājs vai Klienta pārstāvis, mēs koplietojam jūsu personas datus ar Klientu, jo tas ir nepieciešams, lai pildītu mūsu Līgumā ar Klientu noteiktās saistības. Šādas koplietošanas juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses nodrošināt lietojumu vai Klienta likumīgās intereses lietot Scoro Platformu un Pakalpojumus saskaņā ar Klienta lūgumu. Mēs varam koplietot jūsu personas datus ar mūsu revidentiem. Juridiskais pamats šādai koplietošanai ir mūsu juridiskās saistības.

Personas datu nosūtīšana ārpus ES. Ja jūs atrodaties ES, lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs vai mūsu datu apstrādātājs nosūtām (tostarp uzglabājam) jūsu personas datus ārpus ES, piemēram, uz ASV. Ja jūs atrodaties Austrālijā, Kambodžā, Malaizijā, Jaunzēlandē, Singapūrā, jūsu personas datus mēs uzglabāsim arī Austrālijā.

Taču mēs nosūtām un uzglabājam jūsu personas datus ārpus ES tikai tad, ja mums ir juridisks pamatojums to darīt, tostarp saņēmējam: (i) kurš atrodas valstī, kas nodrošina pietiekamu personas datu aizsardzības līmeni (ASV, ja saņēmēja uzņēmums ir sertificēts Privātuma Vairoga ietvaros); vai (ii) uz kuru attiecas dokuments, kas aptver ES prasības datu nosūtīšanai ārpus ES.

Ja jums ir nepieciešama sīkāka informācija par jūsu personas datu nosūtīšanu ārpus ES (piemēram, saņēmēju vārdi un konkrēts juridiskais pamatojums šādai nosūtīšanai), lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot turpmāk minēto kontaktinformāciju.

Drošība. Mēs veicam atbilstošus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus jūsu personas datu aizsardzībai, ņemot vērā (i) tehnikas līmeni, (ii) ieviešanas izmaksas, (iii) apstrādes veidu, apmēru, kontekstu un mērķi, un (iv) jums radītos riskus. Šādi drošības pasākumi ietver, bet neaprobežojas ar šifrētu uzglabāšanu un pieejas kontroli.

Datu saglabāšana. Mēs saglabājam jūsu personas datus tik ilgi, cik tas nepieciešams to vākšanas nolūkiem, mūsu tiesību aizsardzībai, vai arī tik ilgi, cik nepieciešams saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Ņemiet vērā, ka gadījumos, kad personas dati tikuši apstrādāti vairākiem nolūkiem, tie tiks saglabāti atbilstīgi ilgākajam piemērojamajam saglabāšanas periodam.

Ja jūs esat potenciālais Klients (izmēģinājuma vai demonstrācijas Klients, mārketinga pasākumu piesaistīts Klients vai to pārstāvis), mēs saglabājam jūsu personas datus 1 gadu attiecīgi pēc jūsu izmēģinājuma perioda beigām vai gadījumā, ja jums bijusi demonstrācijas versija, vai pēc jūsu personas datu vākšanas mūsu mārketinga nolūkos, balstoties mūsu likumīgajās interesēs (skatīt iepriekš). Kā izskaidrots Lietošanas noteikumos, izmēģinājuma versijas Saturs, tostarp jebkuri personas dati tajā, ja nav norunāts citādi, tiks saglabāti 75 dienas pēc jūsu izmēģinājuma perioda beigām, ja izlemjat turpināt lietot Platformu ar maksas paketi.

Ja esat maksājošs Klients vai Klienta pārstāvis, vai Lietotājs, mēs saglabājam jūsu datus šādu periodu:

 • saskaņā ar Igaunijas grāmatvedības un nodokļu likumiem rēķinos iekļautā informācija tiek saglabāta 7 gadus pēc attiecīgā finanšu gada beigām;
 • atbilstīgi maksimālajam noilguma termiņam attiecībā uz prasījumiem, kas izriet no darījuma, ja persona tīši pārkāpusi personas saistības, un prasījumiem, kas izriet no piemērojamajiem tiesību aktiem (Igaunijas tiesību akti), mēs saglabājam ar šādiem prasījumiem saistītus personas datus ne ilgāk kā 10 gadus no prasījuma iestāšanās termiņa.

Jūsu tiesības. Tādā apmērā, kāds paredzēts piemērojamajos datu aizsardzības noteikumos, jums ir visas datu subjekta tiesības attiecībā uz saviem personas datiem. Tas ietver šādas tiesības:

 • pieprasīt pieeju saviem personas datiem;
 • saņemt savu personas datu kopiju;
 • labot neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;
 • dzēst personas datus;
 • ierobežot personas datu apstrādi;
 • veikt personas datu pārnesamību;
 • iebilst pret personas datu apstrādi, kas ir balstīta likumīgās interesēs un veikta tiešā mārketinga nolūkos.

Ja uzskatāt, ka jūsu tiesības ir pārkāptas, jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādē vai tiesā. Lai īstenotu jūsu tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot turpmāk sniegto kontaktinformāciju. Ņemiet vērā, ka atsevišķas tiesības jūs varat īstenot, pieslēdzoties Scoro Platformai (piemēram, pārbaudīt un atjaunot savus personas datus).

Izmaiņu veikšana šajā Privātuma politikā. Ja mūsu personas datu apstrādes prakse mainīsies vai būs nepieciešamība veikt izmaiņas Privātuma politikā, pamatojoties uz piemērojamajiem datu aizsardzības noteikumiem, citiem piemērojamiem tiesību aktiem, judikatūru vai vadlīnijām, kurus izdevušas kompetentās iestādes, mēs esam tiesīgi jebkurā laikā vienpusēji veikt izmaiņas šajā Privātuma politikā. Šādā gadījumā mēs jūs informēsim savlaicīgi, pirms izmaiņu stāšanās spēkā nosūtot e-pastu.

Piemērojamie tiesību akti. Tā kā mūsu uzņēmums ir reģistrēts Igaunijas Republikā, jūsu personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Igaunijas Republikas likumiem.

Sazinieties ar mums. Ja jums ir jautājumi par jūsu personas datu apstrādi vai jūs vēlaties īstenot savas datu subjekta tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums, nosūtot e-pastu uz info@scoro.com.

Privātuma politika ir spēkā no 25.05.2018.