Privatumo Sąlygos

Šiose privatumo taisyklėse apibūdinama, kaip „Scoro Software“, OÜ (Operatorius, mes) tvarkys savo Klientų, savo Klientų atstovų, Naudotojų ir bet kokių kitų duomenų subjektų (jūsų) asmens duomenis, susijusius su naudojimusi „Scoro“ Platforma ir Paslaugomis. Šios privatumo taisyklės taikomos, jei naudojatės, naudojotės ar išreiškėte ketinimą naudotis „Scoro“ Platforma ir Paslaugomis, įskaitant bandomąją ar parodomąją versijas. Šios privatumo taisyklės galioja ir mūsų potencialių klientų rinkodarai.

Apibūdintais atvejais atliekame jūsų asmens duomenų valdytojo funkciją ir esame atsakingi už jų tvarkymą. Tačiau šios privatumo taisyklės netaikomos asmens duomenims, kuriuos mūsų Klientai tvarko „Scoro“ platformoje ar naudojantis „Scoro“ paslaugomis pateiktame Turinyje. Šių asmens duomenų valdytojo funkciją tokiu atveju vykdo Klientas ir jis yra atsakingas už jų tvarkymą. Tokius asmens duomenis tvarkome Kliento vardu ir atliekame duomenų tvarkytojo funkciją (žiūrėkite mūsų Naudojimo sąlygų 7-ą skyrių).

Visos čia didžiąja raide rašomos sąvokos atitinka Naudojimo sąlygose pateiktus apibrėžimus. Asmens duomenimis laikytina bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (duomenų subjektu), kurio tapatybė yra nustatyta ar kurią galima nustatyti.

Jūsų asmens duomenų rinkimas. Jūsų asmens duomenis renkame šiais būdais:

 • jūs patys pateikiate savo asmens duomenis;
 • jūsų asmens duomenis mums pateikia Kliento atstovas ar kitas Naudotojas (jūsų įmonėje);
 • jūsų asmens duomenis gauname iš trečiosios šalies (pvz., kai trečioji šalis ‒ mokėjimų paslaugos teikėjas patvirtina, ar jūsų mokėjimas atliktas sėkmingai, ar ne);
 • jūsų asmens duomenis surinkome automatiniu būdu. Su mūsų slapukų naudojimo taisyklėmis galite susipažinti čia: https://www.scoro.com/cookie-policy/. Tokiam duomenų tvarkymui taip pat priklauso duomenų apie potencialius klientus (bandomųjų ir parodomųjų versijų Klientai, rinkodaros sugeneruoti potencialūs klientai ir jų atstovai) rinkimas iš viešų registrų.

Tvarkomi asmens duomenys ir teisinis tvarkymo pagrindas. Jūsų asmens duomenis daugiausia tvarkome tam, kad sudarytume ir įvykdytume Sutartį su Klientu. Tam priskiriamas klientų konsultavimas ir kitoks ryšio su jumis palaikymas dėl Platformos ir Paslaugų. Dėl pirmiau minėtų priežasčių tvarkome tokius asmens duomenis:

 • asmens tapatybės duomenis (pavardė, gimimo data, nuotrauka);
 • ryšio duomenis (darbovietės adresas, darbo telefono numeris, darbo el. pašto adresas);
 • įdarbinimo duomenis (Kliento įmonė, pareigos Kliento įmonėje);
 • ryšio palaikymo duomenis (el. pašto pranešimai, mums atsiųstos žinutės);
 • su „Scoro“ Platformos ir Paslaugų naudojimu susijusią informaciją.

Jei esate Klientas, teisinis jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas – tai Sutarties vykdymas arba prieš Sutarties sudarymą jūsų pageidavimu įvykdytos priemonės. Jei esate Kliento atstovas ar Naudotojas, teisinis jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas – tai mūsų teisėti interesai sudaryti sąlygas naudotis arba Kliento teisėti interesai naudotis „Scoro“ Platforma ir Paslaugomis pagal Kliento pageidavimą.

Jei esate potencialus klientas (bandomųjų ar parodomųjų versijų Klientas, rinkodaros sugeneruotas potencialus klientas ar jų atstovas), jūsų asmens duomenis tvarkome „Scoro“ Platformos ir Paslaugų rinkodaros tikslu ir siekdami, kad jūsų įmonė pasirašytų su mumis Sutartį. Dėl minėtų priežasčių galime tvarkyti šiuos asmens duomenis: [pavardė, darbo el. pašto adresas, darbo telefono numeris, Kliento įmonė, pareigos Kliento įmonėje, ryšio palaikymo duomenys, su „Scoro“ Platformos ir Paslaugų naudojimu susijusi informacija]. Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinį pagrindą sudaro mūsų teisėti interesai reklamuoti „Scoro“ Platformą ir Paslaugas. Kadangi „Scoro“ yra B2B platforma ir tvarkome su jūsų ekonomine veikla ir (arba) įdarbinimu susijusius duomenis, laikome, kad jūsų teisė į privatumą nėra viršesnė už mūsų teisėtus interesus.

Be to, jūsų asmens duomenis galime tvarkyti ir siekdami apginti savo teises (siekdami pareikšti, palaikyti ir gintis nuo pareikštų teisinių reikalavimų). Pastarosios veiklos teisinis pagrindas – tai mūsų teisėti interesai taip elgtis.

Netvarkome jokių ypatingų kategorijų asmens duomenų. Kadangi pagal mūsų Naudojimo sąlygas „Scoro“ Platforma ir Paslaugos neskirtos jaunesniems nei 18 metų asmenims, netvarkome jokių jaunesnių nei 18 metų asmenų asmens duomenų.

Duomenų tvarkymas gavus asmens sutikimą. Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti ir gavę jūsų sutikimą (pvz., tiesioginės rinkodaros tikslu). Jei tvarkymas remiasi gautu sutikimu, galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, susisiekę su mumis toliau pateikta kontaktine informacija arba spustelėję nuorodą „Atsisakyti“, pateiktą kiekvieno el. pašto pranešimo apačioje. Prašom atkreipti dėmesį, kad sutikimo atšaukimas neturės poveikio iki atšaukimo gavus sutikimą vykdyto tvarkymo teisėtumui.

Duomenų tvarkytojai. Rūpestingai atrinkome paslaugų teikėjus (duomenų tvarkytojus), kuriems pavedėme tvarkyti jūsų asmens duomenis. Tai darydami ir toliau visiškai atsakome už jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Naudojame tokias duomenų tvarkytojų rūšis: duomenų rinkimo, valdymo ir saugojimo paslaugų teikėjai, el. pašto paslaugos teikėjai, žinučių siuntimo paslaugos teikėjai, iškylančiųjų pranešimų paslaugos teikėjai, ryšio su klientais valdymo ir atsiliepimo paslaugos teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugos teikėjai, atsiskaitymo paslaugos teikėjai, buhalteriai, teisės ir kiti patarėjai.

Jei prireiktų išsamesnės informacijos apie mūsų naudojamus duomenų tvarkytojus (pvz., jų pavadinimai ir veiklos vieta), prašom susisiekti su mumis toliau pateiktais kontaktais.

Trečiosios šalys. Jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims perduosime tik tada, jei čia taip nustatyta, jei tai privaloma pagal taikytiną teisę (pvz., privalome teikti asmens duomenis valdžios institucijoms) arba gavę jūsų sutikimą.

Jei esate Naudotojas ar Kliento atstovas, perduosime jūsų asmens duomenis Klientui, jei to reikės mūsų sutartiniams įsipareigojimams Klientui įvykdyti. Teisinis tokio perdavimo pagrindas – tai mūsų teisėti interesai sudaryti sąlygas naudotis arba Kliento teisėti interesai naudotis „Scoro“ Platforma ir Paslaugomis pagal Kliento pageidavimą. Jūsų asmens duomenis galime perduoti ir savo auditoriams. Teisinis tokio perdavimo pagrindas – tai mūsų teisinės prievolės taip elgtis.

Asmens duomenų perdavimas už ES ribų. Jei esate ES teritorijoje, atkreipiame dėmesį, kad mes arba mūsų duomenų tvarkytojai perduos (įskaitant saugojimą) jūsų asmens duomenis už ES ribų, pvz., į JAV. Jei esate Australijoje, Kambodžoje, Malaizijoje, Naujojoje Zelandijoje, Singapūre, jūsų asmens duomenis taip pat saugosime Australijoje.

Tačiau jūsų asmens duomenis perduosime ir saugosime už ES ribų tik tuomet, jei tam turėsime teisinį pagrindą, įskaitant jų perdavimą gavėjui, kuris: (i) yra šalyje, užtikrinančioje atitinkamą asmens duomenų apsaugos lygį (JAV: jei įmonė gavėja sertifikuota pagal „Privatumo skydą“ (angl. Privacy Shield); arba (ii) veikia pagal teisės aktą, įgyvendinantį ES reikalavimus dėl asmens duomenų perdavimo už ES ribų.

Jei prireiktų išsamesnės informacijos apie jūsų asmens duomenų perdavimą už ES ribų (pvz., gavėjų pavadinimai ir tikslus tokio perdavimo teisinis reglamentavimas), prašome susisiekti su mumis toliau nurodytais kontaktais.

Saugumas. Vykdome atitinkamas technines ir organizacines apsaugos priemones jūsų asmens duomenims saugoti, atsižvelgdami į (i) techninių galimybių išsivystymo lygį, (ii) įgyvendinimo sąnaudas, (iii) duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus, bei (iv) jums kylančius pavojus. Tokioms apsaugos priemonėms priklauso, bet tuo neapsiriboja, šifruotų duomenų laikymas ir prieigos kontrolė.

Duomenų saugojimas. Jūsų asmens duomenis saugosime tiek, kiek to reikės tikslams, kuriems jie buvo surinkti, pasiekti, mūsų teisėms apsaugoti arba tiek, kiek reikalaujama pagal taikytiną teisę. Prašome atkreipti dėmesį, kad tvarkant asmens duomenis dėl kelių tikslų, asmens duomenys saugomi ilgiausią galimą laikotarpį.

Jei esate potencialus klientas (bandomųjų ar demonstracinių versijų Klientas, rinkodaros sugeneruotas potencialus klientas ar jų atstovas), jūsų asmens duomenis saugosime 1 metus nuo jūsų bandomojo laikotarpio pabaigos, nuo tada, kai turėjote parodomąją versiją arba nuo tada, kai buvo rinkti asmens duomenys mūsų rinkodaros tikslais pagal mūsų teisėtus interesus (žiūrėkite aukščiau). Kaip paaiškinta Naudojimo sąlygose, bandomosios versijos Turinys su bet kokiais jame esančiais asmens duomenimis bus saugomas 75 dienas po jūsų bandomojo periodo pabaigos tam atvejui, jei nuspręstumėte toliau naudoti Platformą įsigiję mokamą paketą (išskyrus atvejus, kai susitarsime kitaip).

Jei esate už paslaugas mokantis Klientas, jo atstovas ir Naudotojas, jūsų asmens duomenis saugosime taip:

 • pagal Estijos buhalterinės apskaitos ir mokesčių įstatymus, sąskaitų informacija saugoma 7 metus po atitinkamų finansinių metų pabaigos;
 • remiantis didžiausiu senaties terminu dėl sandorio kylantiems reikalavimams, jei atsakingas asmuo tyčia pažeidė įsipareigojimus, ir dėl taikytinos teisės kylantiems reikalavimams (Estijos teisė), visus su tokiais reikalavimais susijusius asmens duomenis saugosime ne ilgiau nei 10 metų nuo datos, kai reikalavimas turėjo būti įvykdytas.

Jūsų teisės. Savo asmens duomenų atžvilgiu turite visas duomenų subjekto teises, kiek to reikalauja taikomi duomenų apsaugos reglamentai. Turite šias teises:

 • prašyti susipažinti su savo asmens duomenimis;
 • gauti savo asmens duomenų kopiją;
 • ištaisyti netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
 • ištrinti asmens duomenis;
 • apriboti asmens duomenų tvarkymą;
 • perkelti asmens duomenis.
 • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, pagrįstu teisėtu interesu ir atliekamu tiesioginės rinkodaros tikslu.

Jei manote, kad jūsų teisės buvo pažeistos, turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai arba teismui. Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, prašome susisiekti su mumis toliau pateiktais kontaktais. Prašome atkreipti dėmesį, kad kai kuriomis teisėmis (pvz., peržiūrėti ir atnaujinti savo asmens duomenis) galite naudotis prisijungę prie „Scoro“ platformos.

Šių privatumo taisyklių keitimas. Jei jūsų asmens duomenų tvarkymo praktika pasikeistų, jei kiltų poreikis keisti Privatumo taisykles pagal taikytinas duomenų apsaugos taisykles, kitus taikytinus teisės aktus, teismų praktiką ar kompetentingųjų institucijų patvirtintas gaires, turime teisę bet kuriuo metu vienašališkai keisti šias Privatumo taisykles. Tokiu atveju informuosime jus el. paštu tinkamu metu iki pakeitimų įsigaliojimo.

Taikytina teisė. Kadangi mūsų bendrovė registruota Estijos Respublikoje, jūsų asmens duomenų tvarkymui taikomi Estijos Respublikos įstatymai.

Susisiekite su mumis. Jei kiltų kokių nors klausimų dėl mūsų atliekamo jūsų asmens duomenų tvarkymo ar norėtumėte pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis, kreipkitės el. paštu info@scoro.com.

Privatumo taisyklės įsigalioja 2018-05-25.