Lietošanas Noteikumi

Šie lietošanas noteikumi (Lietošanas noteikumi) satur jūsu (Klienta) pieeju Platformai un Pakalpojumiem, kā arī to lietošanu (kā noteikts turpmāk tekstā) reglamentējošus nosacījumus. Platforma un Pakalpojumi jums tiek piedāvāti, ja jūs bez izmaiņu veikšanas (izņemot Īpašus nosacījumus (kā noteikts turpmāk tekstā)) piekrītat Lietošanas noteikumiem. Ja jūs esat piekritis šiem Lietošanas noteikumiem vai tos apstiprinājis citādi saskaņā ar turpmāk esošo 3.1. sadaļu, šie noteikumi veido juridiski saistošu līgumu (Līgumu) starp jums un Operatoru (kā noteikts turpmāk tekstā).

Lūdzam rūpīgi izlasīt šos Lietošanas noteikumus. Piekrītot šiem Lietošanas noteikumiem, jūs apliecināt, ka esat šos Lietošanas noteikumus izlasījis, sapratis un tiem piekrītat. Ja jūs nepiekrītat šiem Lietošanas noteikumiem, lūdzam jūs nepiekļūt un nelietot šo Platformu un neizmantot Pakalpojumus.

1. DEFINĪCIJAS

 • Īpaši nosacījumi Nosacījumi, ar kuriem, Pusēm vienojoties, precizē, maina vai papildina Lietošanas noteikumus.
 • Operators Scoro Software OÜ (reģ. Nr. 10806081, adrese: Endla 15, 10122, Tallina, Igaunijas Republika).
 • Informācijas sistēma Integrēts mākoņrisinājums Pakalpojumu nodrošināšanai, tajā skaitā lietotnes, programmatūra, datoraparatūra, datubāzes, interfeiss, vienoti mediji, dokumentācija, atjauninājumi, uzlabotas versijas vai citi saistīti komponenti vai materiāli.
 • Lietošanas noteikumi Šie Platformas un Pakalpojumu standarta lietošanas noteikumi.
 • Lietotājs Fiziska persona, kura lieto Platformu un Pakalpojumus Klienta vārdā un ar tā atļauju.
 • Lietotāja konts Platformas lietošanai paredzētajam Klienta kontam pievienots Lietotāja konts, kas tiek izmantots, lai identificētu Lietotāju, nodrošinātu personisku pieeju Pakalpojumiem un lai mainītu un saglabātu iestatījumus.
 • Klienta konts Konkrētam Klientam pievienots Platformas lietošanai paredzēts profils, kas izmantojams, lai identificētu Klientu, nodrošinātu Klientam pievienotiem Lietotājiem pieeju Pakalpojumiem un lai mainītu un saglabātu iestatījumus.
 • Klients Persona, kura veic saimniecisku un profesionālu darbību un kura ir noslēgusi Līgumu ar Operatoru.
 • Uzņēmuma konts Profils, kas tiek izmantots, lai atšķirtu un/vai filtrētu informāciju, kas ir saistīta ar dažādiem Klienta uzņēmumiem vai dažādām nodaļām Klienta konta ietvaros (viena vai vairāku).
 • Līgums Vienošanās par Platformas un Pakalpojumu lietošanu, kas noslēgta starp Operatoru un Klientu saskaņā ar Lietošanas noteikumu 3. sadaļu.
 • Puse/Puses Vienskaitlī Operators vai Klients atkarībā no konteksta, daudzskaitlī – abi kopā.
 • Saturs Dati, darbi vai citi materiāli, kurus pievienojuši Lietotāji (video, fotogrāfijas, attēli, zīmējumi, teksts u.c.). Saturs ietver Klientu un/vai Lietotāju Platformā apstrādātus personas datus. Datu apstrādes vienošanās starp Klientu kā datu pārzini un Operatoru kā datu apstrādātāju, kā prasīts Vispārīgās datu aizsardzības regulas 28. pantā, ir iekļauta šajos noteikumos (skat. 7. sadaļu).
 • Platforma Papildu lietotne un Informācijas sistēma kopumā gan internetā, gan mobilajā lietotnē.
 • Pakalpojumi Jebkuri Klientam Līguma ietvaros sniegti pakalpojumi.
 • Papildu lietotne Programmatūra, kas ir uzstādīta Klienta serverī vai Lietotāja ierīcē, lai sinhronizētu informāciju ar citiem Klienta risinājumiem, kuri darbojas attiecīgo Pakalpojumu ietvaros.
 • Tīmekļa vietne Visu domēnu (tādu kā scoro.comscoro.ee un citas tīmekļa vietnes ar domēna nosaukumu “scoro”, kas reģistrētas zem pirmā līmeņa domēniem) un tīmekļa dokumentu, kas pieejami, izmantojot to apakšdomēnus (tajā skaitā attēli, video, PHP un HTML datnes), kopums, kas pieder Operatoram.
 • Privātuma politika Privātuma politika, kas pieejama tīmekļa vietnē https://www.scoro.com/privacy-policy, kurā izskaidrots, kā Operators apstrādā Klientu, viņu pārstāvju, Lietotāju un mārketinga pasākumu ietvaros piesaistītu potenciālo klientu personas datus.

2. VISPĀRĪGIE PRINCIPI

 • Platforma ir integrēts programmatūras risinājums darba organizācijas, pārdošanas un finanšu vadībai un ir paredzēta lietošanai personām, kuras veic saimniecisku un profesionālu darbību.
 • Klienti un Lietotāji ir atbildīgi, lai Platforma darbotos atbilstoši viņu vajadzībām un prasībām saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.
 • Lai izmantotu visas Platformas funkcijas, Klientam jāizveido Klienta konts un dažos gadījumos jāuzstāda savā serverī un/vai Lietotāju datoros Papildu lietotne.
 • Platforma var tikt lietota tikai tādā apmērā, tādos nolūkos un tādiem mērķiem, kādiem Platformas funkcijas ir izveidotas un tiek piedāvātas Klientiem un Lietotājiem, vai kādiem tāda paša tipa tehnoloģiski risinājumi parasti tiek lietoti. Lietošanai jāatbilst Lietošanas noteikumiem, pamatnostādnēm un instrukcijām, kas pieejamas Platformas atbalsta vidē, ievērojot labu praksi un tiesību aktus.

3. Ne Klients, ne Lietotājs nedrīkst:

 • lietot Platformu noziedzīga nodarījuma izdarīšanai vai kūdīšanai uz šādu nodarījumu;
 • lietot Platformu apmērā, kas neatbilst attiecīgajai Platformas daļai piemērojamajiem Lietošanas noteikumiem;
 • lietot Platformu reklāmas materiālu, mēstuļu un cita Satura sūtīšanai citiem Lietotājiem, kas ir pretrunā ar Lietošanas noteikumos minētajām prasībām;
 • lietot Platformu jebkurā citā nelikumīgā veidā;
 • izmantot Pakalpojumus, lai pārraudzītu to pieejamību vai funkcionalitāti vai jebkuros citos ar konkurenci saistītos nolūkos.
 1. Operators dara visu, kas no tā var tikt pamatoti sagaidīts, lai nodrošinātu, ka Platforma un Pakalpojumi ir pieejami Klientam, darbojas droši, atspoguļo jaunākos tehnoloģiskos risinājumus un ir ērti lietojami. Klients saprot un piekrīt, ka Operatoram ir tiesības jebkurā laikā uzlabot un pilnveidot Platformas tehnisko struktūru, drošību, pieejamību un funkcionalitāti. Operators un Klients Īpašajos nosacījumos var vienoties par Platformas uzticamības, pieejamības un drošības kritērijiem.
 2. Klients ņem vērā un piekrīt, ka Operators drīkst:
  • ierobežot dažu Platformas daļu vai funkciju lietošanu (piemēram, Pakalpojumu lietošanai nepieciešamo datu kapacitāti, Satura augšupielādes ātrumu, saglabājamā satura apjomu utt.);
  • apturēt vai izbeigt Platformas nodrošināšanu vai slēgt jebkuru no tās daļām. Pēdējā gadījumā Operators Klientu brīdina par Līguma izbeigšanu saskaņā ar Lietošanas noteikumu 10.2. punktā minētajiem nosacījumiem.
  • atteikties piedāvāt vai nodrošināt pieeju Platformai jebkuram Lietotājam.

4. LĪGUMA SLĒGŠANA

 1. Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu, kad:
  • Klients atver apstiprinājuma saiti, kuru Operators ir nosūtījis pa e-pastu, un atvērtajā tīmekļa vietnē noklikšķina uz “Izveidot vietni”, tādējādi piekrītot Lietošanas noteikumiem un apstiprinot, ka ir iepazinies ar Privātuma politiku; vai
  • Klients un Operators ir noslēguši Līgumu, kurā ir atsauce uz Lietošanas noteikumiem un Privātuma politiku.
 2. Klienta pienākums ir rūpīgi iepazīties ar Lietošanas noteikumiem un Privātuma politiku pirms Līguma slēgšanas un pēc Operatora pieprasījuma apstiprināt, ka tas ir izdarīts. Klientam jānodrošina, ka arī viņa Lietotāji ir rūpīgi izlasījuši Lietošanas noteikumus un Privātuma politiku.
 3. Slēdzot Līgumu, Klientam vai tā pārstāvim ir jāpārliecinās, ka:
  • visi viņa/-as sniegtie dati un apstiprinājumi ir precīzi, pareizi, pilnīgi un atbilstoši;
  • viņam/-ai ir pilna aktīva tiesībspēja (ir sasniedzis/-usi 18 gadu vecumu);
  • viņam/-ai ir visas tiesības un pilnvaras slēgt Līgumu Klienta vārdā, kā arī lietot Platformu un Pakalpojumus.
 4. Tiek pieņemts, ka iepriekš minētās pilnvaras ir pareizas, un Operatoram nav pienākuma tās pārbaudīt, taču viņš to drīkst darīt.
 5. Operatoram ir tiesības atteikties slēgt Līgumu ar jebkuru personu, pat ja šī persona ir piekritusi Lietošanas noteikumiem.
 6. Lietošanas noteikumiem un Privātuma politikai jābūt pieejamiem Klientiem un Lietotājiem arī tīmekļa vietnē.

5. LĪGUMA NOSACĪJUMI

 1. Lietošanas noteikumi ir neatņemama Līguma sastāvdaļa. Operatoram ir tiesības katram Pakalpojumam noteikt atsevišķus nosacījumus (piemēram, Privātuma politiku, cenu paketi un lietošanas instrukcijas), kuri tiek uzskatīti par Lietošanas noteikumu neatņemamu sastāvdaļu.
 2. Papildus Lietošanas noteikumiem Klients un Operators var vienoties par Īpašiem nosacījumiem. Īpašie nosacījumi jāiesniedz vismaz rakstiski reproducējamā formātā, un tie arī tiek uzskatīti par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
 3. Operatora saziņas valoda ar Klientu un Lietotājiem ir angļu valoda, ja nav atrunāts citādi. Līgums un citi dokumenti attiecībā uz Platformas un Pakalpojumu nodrošināšanu tiek sagatavoti angļu valodā. Operators šos dokumentus var pārtulkot citās valodās, lai atvieglotu nosacījumu izpratni. Jebkuru neatbilstību gadījumā starp angļu valodas versiju un tulkojumu noteicošais ir teksts angļu valodā.
 4. Ja Klients vai Lietotājs nepiekrīt Lietošanas noteikumiem vai to izmaiņām, viņam/-ai nav tiesību izmantot Platformu un Pakalpojumus un viņam/-ai to lietošana ir nekavējoties jāpārtrauc.
 5. Operatoram ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt Lietošanas noteikumus, jaunos noteikumus un veiktās izmaiņas publicējot tīmekļa vietnē. Operators var mainīt Lietošanas noteikumus šādos gadījumos:
  • ja ir veikti grozījumi spēkā esošajos tiesību aktos vai to interpretācijā;
  • ja ir stājies spēkā tiesas lēmums vai administratīvais akts, ar kuru Operatoram uzliek pienākumu mainīt Lietošanas noteikumus;
  • ja pašlaik piedāvātais Pakalpojums tiek mainīts vai tā sniegšana tiek pārtraukta, vai tiek ieviests jauns Pakalpojums;
  • ja Platformas tehniskajā struktūrā vai funkcionalitātē ir radušās būtiskas izmaiņas;
  • ja ir saņemti ieteikumi un sūdzības no Klientiem un Lietotājiem;
  • ja ir nepieciešams uzlabot datu aizsardzību vai īstenot citus drošības pasākumus;
  • ja ir radušās izmaiņas Operatora uzņēmējdarbības modelī, darba procedūrās un/vai pilnvarās;
  • ja tehnoloģiju sasniegumi ļauj veikt uzlabojumus attiecībā uz Platformas un Pakalpojumu lietojamību, kvalitāti un drošību;
  • citu neparedzētu apstākļu gadījumā, ar ko pamato grozījumus Lietošanas noteikumos vai kurus Operators nevarēja paredzēt laikā, kad Lietošanas noteikumi stājās spēkā.
 6. Operators informē Klientus par izmaiņām Lietošanas noteikumos Tīmekļa vietnē, Klientam nosūtot atsevišķu ziņu vismaz 14 dienas pirms jauno noteikumu stāšanās spēkā. Ja Klients nepiekrīt izmaiņām, viņam/-ai ir tiesības lauzt Līgumu 14 dienu laikā, pirms šādas izmaiņas stājas spēkā. Ja Klients turpina lietot Platformu un Pakalpojumus pēc tam, kad ir pagājušas iepriekš minētās 14 dienas, tiek uzskatīts, ka viņš/-a ir piekritis/-usi izmaiņām Lietošanas noteikumos.

6. KLIENTA KONTS UN LIETOTĀJA KONTS

 1. Klientu un Lietotāju Konti ir nepieciešami, lai izmantotu Platformas galvenās funkcijas. Ja kāda fiziska persona ir saistīta ar vairākiem Klientiem, šai personai tiek izveidoti atsevišķi Lietotāja konti katra Klienta kontā.
 2. Lietotāju kontus pārvalda Klients, t.i., Klientam ir tiesības izveidot, mainīt un deaktivizēt Lietotāju kontus pēc saviem ieskatiem un saskaņā ar informāciju par Lietotāju. Operatoram ir tiesības un pienākums izveidot jaunu Lietotāja kontu tikai tad, ja Klientam nav iespējas piekļūt savam Kontam un neviens Lietotājs nav Klienta juridiskais pārstāvis. Klienta juridiskais pārstāvis ir valdes loceklis Klienta reģistra kartē.
 3. Katru reizi pierakstoties Platformā ar savu kontu, Lietotājs apliecina, ka:
  • visi viņa/-as sniegtie dati un apstiprinājumi ir precīzi, pareizi, pilnīgi un atbilstoši;
  • viņam/-ai ir pilna aktīva tiesībspēja (ir sasniedzis/-usi 18 gadu vecumu);
  • viņam/-ai ir visas tiesības un pilnvaras lietot Platformu un Pakalpojumus Klienta vārdā.
 4. Tiek pieņemts, ka iepriekš minētās pilnvaras ir pareizas, un Operatoram nav pienākuma tās pārbaudīt, taču viņš to drīkst darīt.
 5. Izveidojot kontu, Klients un Lietotājs izvēlas konta nosaukumu un paroli, ar ko pierakstīties Platformā. Klients un Lietotāji konta nosaukumu un paroli tur slepenībā un nepieļauj to nokļūšanu trešo personu rīcībā. Operators nodrošina Klienta pierakstīšanos Platformā, izmantojot unikālu Klienta vai Lietotāja saiti: tādējādi nav nepieciešams ievadīt konta nosaukumu un paroli. Klienti var aktivizēt šo iespēju sava Klienta konta iestatījumos.
 6. Klientam vai Lietotājam nekavējoties jāinformē Operators:
  • par Konta ļaunprātīgu izmantošanu;
  • par paroles nozaudēšanu vai par to, ka tā ir nonākusi trešo personu rīcībā;
  • par amata maiņu, atkāpšanos no amata vai jebkuru citu iemeslu, kāpēc Lietotājam vairs nav tiesību lietot Platformu vai Pakalpojumus Klienta vārdā.
 7. Lietošanas noteikumu 5.6. punktā noteiktajos gadījumos Operatoram jāveic visi iespējamie pasākumi, lai atjaunotu paroli, pasargātu kontu vai to dzēstu.
 8. Klientu un Lietotāju Konti ir derīgi neierobežotu laiku, līdz tie tiek izdzēsti vai līdz Līguma izbeigšanai. Ja Klients Operatoram ir pieprasījis Klienta Konta dzēšanu, Operators to uztver kā Līguma pārtraukšanu no Klienta puses.

7. MAKSA UN MAKSĀJUMI

 1. Operatoram ir tiesības noteikt maksu par Platformas lietošanu, publicējot attiecīgās cenu paketes Tīmekļa vietnē. Klients no tām izvēlas piemērotāko cenu paketi Platformas lietošanai.
 2. Klienta pienākums ir atlīdzināt Operatoram par Platformas lietošanu un sniegtajiem Pakalpojumiem saskaņā ar cenu paketi, papildu pakalpojumiem un Klienta izvēlēto Klienta un Lietotāju kontu skaitu.
 3. Pirms maksas paketes izvēlēšanās jauniem Klientiem izmēģinājuma periodā (14 dienas) ir tiesības izmēģināt Platformas standarta risinājumu bez maksas. Operators neprasa samaksu no Klienta izmēģinājuma periodā.
 4. Ja Klients izmēģinājuma perioda beigās vēlas lietot Platformas maksas paketi, viņš/-a izvēlas piemērotu paketi un veic priekšapmaksu par nākamo periodu ne vēlāk kā līdz izmēģinājuma perioda beigām. Ja Klients to nav izdarījis, Operatoram ir tiesības, beidzoties izmēģinājuma periodam, nekavējoties slēgt Klienta kontu un Lietotāja kontus, tostarp dzēst visu augšupielādēto Saturu un automātiski pārtraukt Līgumu. Ja nav atrunāts citādi, izmēģinājuma versijas lietošanas laikā augšupielādētais Saturs tiks saglabāts 75 dienas pēc izmēģinājuma perioda beigām, ja Klients izlemj turpināt lietot Platformas maksas paketi.
 5. Maksas pakete tiek apmaksāta, veicot periodisku priekšapmaksu, t.i., Klients maksā par Platformas lietošanu uz priekšu par katru nākamo periodu (parasti kalendāro mēnesi).
 6. Pirms katra maksājuma perioda beigām Klientam tiek izrakstīts rēķins vai izsniegts maksājuma pieprasījums. Klientam jāveic apmaksa rēķinā vai maksājuma pieprasījumā noteiktajā termiņā.
 7. Ja Klients maksā ar kredītkarti, Klients atļauj Operatoram katrā maksājuma periodā debetēt pilnu maksu no kredītkartes vai bankas konta. Papildus tam Klients atļauj Operatoram izmantot trešās personas sniegtos pakalpojumus maksājumu apstrādei.
 8. Ja Klients maksā saskaņā ar rēķinu, Operators izrakstīs rēķinu katra perioda sākumā. Rēķinā norādītā summa ir jāsamaksā pilnā apmērā līdz rēķinā norādītajam datumam.
 9. Klients var mainīt savu maksas paketi, aktivizēt papildu pakalpojumus un mainīt Platformas Lietotāju kontu skaitu. Šo izmaiņu radītās cenas izmaiņas tiek atspoguļotas priekšapmaksas rēķinā, kurš Klientam tiek izrakstīts par nākamo periodu. Augstākas cenas paketes lietošanas iespējas stājas spēkā uzreiz pēc tam, kad Klients apstiprinājis paketes maiņu. Maiņa uz zemākas cenas paketi stājas spēkā nākamā perioda sākumā.
 10. Jau veikta priekšapmaksa netiks atlīdzināta, tostarp, ja:
  • Klients nav lietojis Platformu priekšapmaksas periodā vai ir lietojis to tikai daļēji;
  • Klients maina Platformas cenu paketi;
  • Klients vienpusēji lauž Līgumu, pamatojoties uz Lietošanas noteikumiem vai tiesību aktiem, ja Operators nav pārkāpis Līguma nosacījumus.
  • Operators vienpusēji lauž Līgumu, pamatojoties uz Lietošanas noteikumiem vai tiesību aktiem.
 11. Ja Klients kavē Platformas lietošanas maksājumu vismaz divas nedēļas, Operators ir tiesīgs ierobežot Klienta pieeju Platformai un atteikties tam nodrošināt Pakalpojumus. Operatoram ir tiesības aprēķināt maksu par periodu, kurā Klientam ir piemēroti iepriekš minētie ierobežojumi. Operators informē Klientu par plānoto ierobežojumu ieviešanu apmaksas saistību neievērošanas dēļ, nosūtot e-pastu uz Klienta e-pasta adresi vismaz divas reizes ar vismaz divu darba dienu intervālu.
 12.  Visas cenas ir norādītas bez nodokļiem, kurus Operators piemēros attiecīgā gadījumā.

8. SATURS. DATU APSTRĀDES VIENOŠANĀS

 1. Operators Klientam Platformā piedāvā Satura mitināšanas un uzturēšanas pakalpojumus. Klients izlemj, vai un kādu Saturu, tostarp personas datus, viņš vēlas apstrādāt Platformā. Operators apstrādā visus Saturā esošos personas datus Klienta vārdā tikai Platformas un Pakalpojumu nodrošināšanas nolūkā un rīkojas kā datu apstrādātājs attiecībā uz šādiem personas datiem, bet Klients attiecībā uz šādiem personas datiem rīkojas kā datu pārzinis.
 2. Izņemot demonstrācijas versijā (kurai nevajadzētu saturēt īstus datus, t.sk. personas datus) vai izvietošanas laikā, Operators nepiekļūst Saturam, ja vien to nav pieprasījis Klients (piemēram, klienta atbalsta nodrošināšanai). Lietotājiem ir pieejams tikai tas Saturs, kuru Klients tiem ir padarījis pieejamu Platformā.
 3. Datu subjektu kategorijas, kuru personas datus Klients Saturā var apstrādāt, var ietvert, bet neaprobežojas ar: [identifikācijas dati, kontaktinformācija, nodarbinātības informācija, saziņas informācija, dati saistībā ar Scoro Platformas un Pakalpojumu lietošanu]. Personas datu kategorijas, kuras Klients var apstrādāt Saturā, var ietvert, bet neaprobežojas ar: [identifikācijas dati, kontaktinformācija, nodarbinātības informācija, saziņas informācija, dati saistībā ar Scoro Platformas un Pakalpojumu lietošanu].
 4. Klients un Operators pienācīgi ievēro visas viņiem uzliktās saistības saskaņā ar 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un jebkuriem citiem piemērojamiem datu aizsardzības noteikumiem (kopā Datu aizsardzības likumi).
 5. Šajos Lietošanas noteikumos terminiem “pārzinis”, “apstrādātājs”, “personas dati”, “datu subjekts”, “personas datu aizsardzības pārkāpums” ir Vispārīgajā datu aizsardzības regulā minētā nozīme. Ar “apakšapstrādātāju” saprotams cits apstrādātājs, kuru Operators ir nolīdzis, lai apstrādātu Saturā esošos personas datus.
 6. Klients kā datu pārzinis pilnībā atbild par visiem Saturā esošajiem personu datiem, kurus tas apstrādā, izmantojot Platformu un Pakalpojumus. Klients apstiprina, ka viņa datu apstrādes darbības pilnībā atbilst Datu aizsardzības likumiem, ieskaitot to, ka viņam ir juridisks pamats apstrādāt Saturā esošos personas datus, kā noteikts šajā dokumentā, un ka viņš par to ir informējis datu subjektus. Ja Lietotājs Platformā pievieno Saturu, tas nodrošina tā precizitāti, pareizumu, pilnību, būtiskumu un atbilstību Līgumam, labai praksei un tiesību aktiem.
 7. Operators:
  • apstrādā Saturā esošos personas datus tikai saskaņā ar likumīgiem, dokumentētiem norādījumiem, kurus sniedzis Klients, Platformas un Pakalpojumu nodrošināšanas nolūkā, izņemot gadījumu, kad to pieprasa Datu aizsardzības likumi. Šādā gadījumā Operators iepriekš informē Klientu par šādu prasību, ja vien likums neaizliedz sniegt šādu informāciju;
  • nodrošina, ka personas, kuras ir pilnvarotas apstrādāt Saturā esošos personu datus, ir apņēmušās ievērot konfidencialitāti;
  • ņemot vērā apstrādes veidu un Operatoram pieejamo informāciju, palīdz Klientam nodrošināt Vispārīgās datu aizsardzības regulas 32.–36. pantā minēto Klienta pienākumu izpildi;
  • informē Klientu, ja, pēc Operatora domām, Klienta norādījumi pārkāpj Datu aizsardzības likumus.
 8. Operators veic atbilstošus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus, ņemot vērā (i) tehnikas līmeni, (ii) ieviešanas izmaksas, (iii) apstrādes veidu, apmēru, kontekstu un nolūku un (iv) datu subjektiem radītos riskus.. Šādi drošības pasākumi ietver, bet neaprobežojas ar šifrētu uzglabāšanu un piekļuves kontroli. Lemjot par šādiem pasākumiem, Operators pieņem, ka Platforma un Pakalpojumi tiek lietoti tam paredzētajiem nolūkiem (uzņēmējdarbības vadība, projektu vadība, laika menedžments, darba grafika sastādīšana un izsekošana, finanšu vadība, atskaišu sniegšana utt.), kas neietver nevienas īpašas personu datu kategorijas apstrādi (skat. arī 7.3. sadaļu).
 9. Operators nekavējoties informē Klientu, ja tas saņem pieprasījumu no datu subjekta saistībā ar viņa personas datiem Klienta Saturā, un ļauj Klientam uz to atbildēt. Operators neatbild uz datu subjekta pieprasījumiem bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas no Klienta. Ņemot vērā apstrādes veidu, Operators atbalsta Klientu ar piemērotiem tehniskiem un organizatoriskiem pasākumiem, ciktāl tas ir iespējams, lai izpildītu Klienta pienākumu atbildēt uz datu subjektu pieprasījumiem saskaņā ar Datu aizsardzības likumiem.
 10. Klients pilnvaro Operatoru izmantot apakšapstrādātājus šādās kategorijās:
  • mitināšanas pakalpojumu sniedzēji;
  • vadības un uzglabāšanas pakalpojumu sniedzēji;
  • e-pasta pakalpojumu sniedzēji;
  • klientu attiecību pārvaldības un atgriezeniskās saites pakalpojumu sniedzēji;
  • maksājumu pakalpojumu sniedzēji.

Saraksts ar visiem apakšapstrādātājiem ir pieejams pēc pieprasījuma.

Operators informē Klientu par jebkurām plānotām izmaiņām attiecībā uz apakšapstrādātāju kategoriju pievienošanu vai nomaiņu. Klients var iebilst pret jaunas apakšapstrādātāju kategorijas izmantošanu, rakstiski informējot par to Operatoru 10 darba dienu laikā pēc Operatora ziņojuma saņemšanas. Ja Klients iebilst pret jaunu apakšapstrādātāju kategoriju, Operators darīs visu iespējamo, lai Klientam piedāvātu Platformu bez šīs apakšapstrādātāju kategorijas. Ja tas nav iespējams, Klients ir tiesīgs izbeigt Līgumu. Operators uzliek šeit noteiktos datu aizsardzības pienākumus arī apakšapstrādātājiem. Ja apakšapstrādātājs nespēj pildīt savus datu aizsardzības pienākumus, Operators ir atbildīgs attiecībā pret Klientu par apakšapstrādātāja pienākumu veikšanu.

 1. Operators un tā apakšapstrādātāji jūsu personas datus var nosūtīt ārpus ES tikai tad, ja tam ir juridiskais pamatojums, tostarp saņēmējam: (i) kurš atrodas valstī, kas nodrošina pietiekamu personas datu aizsardzības līmeni (ASV, ja saņēmēja uzņēmums ir sertificēts Privātuma Vairoga ietvaros); vai (ii) uz kuru attiecas dokuments, kas aptver ES prasības datu nosūtīšanai ārpus ES. Sīkāka informācija par personas datu nosūtīšanu ārpus ES ir pieejama pēc pieprasījuma.
 2. Operators informē Klientu pa e-pastu bez nepamatotas kavēšanās, ja ir kļuvis zināms par personas datu pārkāpumu, un sadarbojas ar Klientu attiecībā uz datu pārkāpumu tiktāl, cik tas pamatoti sagaidāms. Šādā gadījumā Klients var izmantot saņemto informāciju par datu pārkāpumu tikai, lai nodrošinātu un/vai pierādītu savu atbilstību Datu aizsardzības likumiem. Klients saglabā šīs informācijas konfidencialitāti, izņemot gadījumus, kad tā ir Klienta konfidenciāla informācija vai šī informācija ir jāatklāj saskaņā ar piemērojamiem likumiem.
 3. Pēc Klienta rakstiska pieprasījuma Operators sniedz Klientam pieeju informācijai, kas ir nepieciešama, lai pierādītu atbilstību šajā sadaļā un Vispārīgās datu aizsardzības regulas 28. pantā noteiktajiem pienākumiem, ja pieprasītā informācija ir Operatora rīcībā vai kontrolē. Ja tā izrādās nepietiekama, Operators sadarbojas ar Klientu, tajā skaitā ļauj veikt revīziju un piedalās tajā, tostarp pārbaudēs, kuras veic Klients vai cits Klienta nolīgts revidents, kuru Operators ir apstiprinājis. Puses vienojas par šādu revīziju un pārbaužu detaļām, tomēr tiek piemēroti šādi nosacījumi:
  • Operatoram ir pienākums sniegt Klientam tikai informāciju, ierakstus un dokumentus, kas ir pamatoti pieprasīti, lai pierādītu atbilstību šajā 7. sadaļā un Vispārīgās datu aizsardzības regulas 28. pantā noteiktajiem pienākumiem attiecībā uz Saturā esošajiem personas datiem;
  • Operators neizpaudīs informāciju, ierakstus un citus dokumentus, kas ir saistīti ar tā komercnoslēpumiem;
  • Operators neizpaudīs informāciju, ierakstus un citus dokumentus, kas pārkāptu tā konfidencialitātes pienākumus saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem vai līgumiem ar citiem klientiem un citām personām;
  • Operators neizpaudīs informāciju, ierakstus un citus dokumentus attiecībā uz esošas, gaidāmas vai potenciālas tiesvedības priekšmetu vai citu strīdu izšķiršanas mehānismu starp Klientu un Operatoru;
  • Klients izturas pret jebkuru informāciju, ierakstiem un citiem dokumentiem, kas Klientam sniegti saskaņā ar 7. sadaļu, kā pret konfidenciāliem;
  • Klients var izmantot savas tiesības veikt revīziju saskaņā ar 7. sadaļu ne biežāk kā reizi kalendārajā gadā, izņemot gadījumus, kad tam rodas pamatotas aizdomas par Operatora atbilstību.
 1. Lietotāji nedrīkst Platformā ievietot Saturu, kas satur vīrusus vai citas datorprogrammas, vai datnes, kas bojā vai citādi traucē Platformas darbību vai kuras tiek glabātas Operatora vai Lietotāja datorā un traucē vai bojā tā normālu darbību. Klients ir atbildīgs par šī aizlieguma ievērošanas nodrošināšanu.
 2. Klients piešķir Operatoram nepieciešamās tiesības uz Saturu (tostarp vienkāršu licenci attiecībā uz jebkuru Saturu, kas ir aizsargāts saskaņā ar intelektuālā īpašuma tiesībām) un apstiprina, ka viņam ir tiesības tā rīkoties.

9. INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

 1. Platforma, Tīmekļa vietne un jebkuras to daļas un elementi (tostarp datubāzes un programmatūra, uzņēmuma nosaukumi, preču zīmes, komercnoslēpumi, domēnu nosaukumi utt.) ir un var būt aizsargāti ar intelektuālā īpašuma tiesībām, kas pieder Operatoram, tā darbiniekiem vai sadarbības partneriem.
 2. Līguma darbības laikā Operators atļauj Klientam un Lietotājiem izmantot Platformas funkcijas viņu iekšējām vajadzībām saskaņā ar parasto nolūku, kādam Platforma ir paredzēta. Operators Klientam neizsniedz citas licences vai tiesības, un Klients vai Lietotājs neiegūst intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Platformu vai Tīmekļa vietni.
 3. Lietotājs vai Klients nedrīkst mainīt, kopēt, izgatavot dublikātus, izplatīt, apstrādāt, tulkot, veikt izrakstus, pārsūtīt, pievienot citām datubāzēm vai darīt pieejamu sabiedrībai Platformu, Tīmekļa vietni vai to daļas, vai izmantot intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Platformu vai Tīmekļa vietni jebkurā citā veidā bez Operatora iepriekšējas rakstiskas atļaujas. Klientam un Lietotājiem nav tiesību izsniegt apakšlicences Platformas, Tīmekļa vietnes vai to daļu lietošanai vai izveidot tajās balstītus jaunus intelektuālā īpašuma objektus. Bez iepriekšējas Operatora rakstiskas atļaujas Platformu, Tīmekļa vietni vai jebkuru to daļu nedrīkst pārdot, izīrēt, licencēt, kombinēt ar Klienta vai trešo personu sistēmām vai lietot ar jebkurām programmām, kas pārslogo vai traucē Platformas vai Tīmekļa vietnes darbībai, vai sagrozīt Saturu.

10. ATBALSTA, UZTURĒŠANAS UN IZSTRĀDES PAKALPOJUMI

 1. Operators regulāri atjauno Platformas darbības pamatā esošos mehānismus, lai Klientiem un Lietotājiem nodrošinātu augstas kvalitātes Pakalpojumus. Lai sasniegtu šo mērķi, Operators ik pa laikam var mainīt Platformu un tās daļas, kā arī mainīt Platformas un, izmantojot Platformu, nodrošināto Pakalpojumu lietošanai nepieciešamās programmatūras prasības. Operators informē Klientus un Lietotājus par svarīgākajām izmaiņām saprātīgā termiņā pirms to stāšanās spēkā, ņemot vērā to iespējamo ietekmi uz Klientiem un Lietotājiem.
 2. Operatoram ir jānodrošina dažādi palīdzības materiāli par Platformas lietošanu, un tiem jābūt pieejamiem Tīmekļa vietnē. Jebkuru problēmu, jautājumu vai ieteikumu gadījumā Klienti un Lietotāji var sazināties ar Operatoru, izmantojot Tīmekļa vietnē minēto kontaktinformāciju.
 3. Ja Klients lieto Platformas maksas paketi, Operators nodrošina, ka Klients saņem arī atbilstošos versijas atjauninājumus un uzlabojumus Platformas tehniskajā risinājumā.
 4. Operatoram ir tiesības īslaicīgi ierobežot pieeju Platformai, ja tas nepieciešams Platformas grozījumiem, uzturēšanai vai atjaunošanai trešo personu veiktu aizstāšanas, nomaiņas vai uzturēšanas darbu dēļ, kā arī citos gadījumos, kas izriet no tiesību aktiem un kompetento iestāžu lēmumiem. Operators Platformā informē Klientus un Lietotājus par plānotajiem uzturēšanas darbiem vismaz 2 darba dienas iepriekš. Lai pēc iespējas mazāk traucētu Platformas lietošanu, Operators veic regulārus uzturēšanas un/vai izstrādes darbus darba dienās no plkst. 18.00–07.00 (CET) vai nedēļas nogalēs.
 5. Ja Platformā tiek atklātas kļūdas vai citi darbības traucējumi, kas apgrūtina Platformas lietošanu, Operators dara visu iespējamo, lai novērstu šos traucējumus pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 48 stundas pēc kļūdas ziņojuma saņemšanas. Ja darbības traucējumi ir nenozīmīgi, Operators drīkst tos novērst vēlāk nekā 48 stundas pēc kļūdas ziņojuma saņemšanas. Šādā gadījumā Operatoram par to ir jāinformē Klients.

11. LĪGUMA IZBEIGŠANA

 1. Klientam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji bez iemesla atcelt Līgumu, informējot par to Operatoru pa e-pastu vai izmantojot Platformu.
 2. Operatoram ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji, nenorādot iemeslu, atcelt Līgumu, informējot par to Klientu pa e-pastu vai izmantojot Platformu vismaz 30 dienas pirms plānotā Līguma izbeigšanas datuma. Šādā gadījumā Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu 30 dienas pēc paziņojuma par Līguma izbeigšanu iesniegšanas.
 3. Operatoram ir tiesības vienpusēji nekavējoties atcelt Līgumu bez iepriekšēja brīdinājuma, ja:
  • Klients par sevi ir sniedzis nepatiesu informāciju;
  • Klients nav lietojis Pakalpojumus vismaz gadu;
  • kļūst skaidrs, ka personai, kura Klienta vārdā ir lietojusi Platformu, Pakalpojumus vai Klienta Kontu, nav tiesību rīkoties Klienta vārdā;
  • ir pasludināts Klienta bankrots vai sanācija vai pret Klientu ir uzsākta obligātā darbības izbeigšanas vai likvidācijas procedūra.
  • Klients Operatoram apzināti vai rupjas neuzmanības dēļ rada zaudējumus;
  • citu Līgumā noteikto iemeslu dēļ.
 4. Abas Puses ir tiesīgas atcelt Līgumu bez iepriekšēja brīdinājuma, ja otra Puse ir pārkāpusi Līguma noteikumus un nav novērsusi pārkāpumus norādītā, saprātīgā papildu laika posmā.
 5. Pēc Līguma izbeigšanas Operators slēdz attiecīgos kontus un, ja nav atrunāts citādi, dzēš to Saturu 75 dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas. Operators nedzēš Saturu, kura saglabāšana ir nepieciešama saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem. Klients var lejupielādēt Satura kopiju vispārēji atzītā formātā vai, ja Klienta konts kāda iemesla dēļ nav pieejams, var lūgt Operatoru to pārsūtīt 75 dienu laikā pēc Līguma beigšanas.

12. OPERATORA TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI

 1. Operatoram nav pienākuma pārbaudīt Saturu, kuru Lietotāji ir augšupielādējuši Platformā vai Lietotāju darbības Platformā. Operatoram nav arī pienākuma pārraudzīt Lietotāju darbību, informāciju vai Saturu, kuru tie pievieno vai pārsūta, izmantojot Platformu, uzglabā kešatmiņā vai saglabā. Tajā pašā laikā Operatoram ir pienākums saskaņā ar Likumu par informācijas sabiedrības pakalpojumiem informēt kompetentās pārraudzības iestādes par iespējamu nelikumīgu darbību vai sniegto informāciju un identificēt Klientus un Lietotājus, kuriem tas piedāvā datu glabāšanas pakalpojumu.
 2. Ja Klients vai Lietotājs pārkāpj Līguma nosacījumus, Platformas labo praksi vai tiesību aktus, Operatoram ir tiesības:
  • novērst pārkāpumu vai dzēst nelikumīgo Saturu;
  • pieprasīt pārkāpuma novēršanu un pieprasīt, lai tiek nodrošināta rīcības vai Satura atbilstība Līgumam, labajai praksei vai tiesību aktiem;
  • uz laiku ierobežot Klienta vai Lietotāja piekļuvi Platformai vai jebkurai tās daļai vai uz laiku slēgt Lietotāja kontu;
  • ierobežot Klienta vai Lietotāja lietošanas tiesības.
 3. Ja Klients vai Lietotājs atkārti izdara pārkāpumu vai izdara citādi būtisku pārkāpumu, Operatoram ir tiesības pastāvīgi aizliegt Klientam vai Lietotājam lietot attiecīgo Platformas daļu vai Pakalpojumus, kā arī dzēst Lietotāja kontu vai izbeigt Līgumu bez brīdinājuma.
 4. Operators var atjaunot Saturu, kas ticis izņemts no Platformas uz sūdzības pamata vai arī atjaunot piekļuvi tam, ja Operators ir sniedzis pārliecinošus pierādījumus par Satura atbilstību Līgumam, labajai praksei un tiesību aktiem.

13. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS

 1. Operators nodrošina Platformu, kāda tā ir. Papildus tam, kas ir skaidri minēts Lietošanas noteikumos, Operators nedod Klientam papildu solījumus un neuzņemas saistības attiecībā uz īpašām Platformas funkcijām, atbilstību likumiem, lietošanu īpašiem nolūkiem, uzticamību, pieejamību un piemērotību Klienta vajadzībām, ja vien starp Pusēm nav noslēgta cita vienošanās.
 2. Operators ir atbildīgs par savu darbību vai bezdarbību tikai piemērojamajos tiesību aktos noteiktajā apmērā. Operatora saistību kopsumma (ieskaitot procentu maksājumus) par jebkādiem prasījumiem saistībā ar jebkuru Līguma pārkāpumu ir ierobežota divu Līgumā noteikto maksu apmērā vai faktiski nodarīto zaudējumu apmērā atkarībā no tā, kura summa ir mazāka. Piemērojamajos tiesību aktos atļautajā apmērā Operators neatbild par Klienta vai Lietotāja zaudēto peļņu, tīriem ekonomiskajiem zaudējumiem, nemantisko kaitējumu, kā arī citiem netiešiem, īpašiem, izrietošiem zaudējumiem, brīdinājuma un soda naudām. Operators nav atbildīgs par zaudējumiem un citām sekām, kas radušās šādu iemeslu dēļ:
  • Tīmekļa vietne vai Informācijas sistēma nedarbojas atsevišķās pārlūkprogrammās;
  • starp Klientu(-iem) un Lietotāju(-iem) ir radušies strīdi;
  • Klienta vai Lietotāja ar trešajām personām Platformā veikta darījuma spēkā esamība, sniegums un likumība;
  • Klients vai Lietotājs Platformā pievieno Saturu, kas neatbilst vai netiek lietots atbilstīgi Līgumam, labajai praksei vai tiesību aktiem;
  • Klienta vai Lietotāja veikta Platformā esošu personas datu apstrāde, ja tā neatbilst piemērojamajiem Datu aizsardzības likumiem;
  • Klienta Lietotāju Kontu pārvalde, ieskaitot likumu vai Lietošanas noteikumu pārkāpumus, kas izdarīti, izmantojot Klientu vai Lietotāju Kontus, neskatoties uz to, vai personai ir ļauts lietot Klienta vai Lietotāju Kontu;
  • izmaiņas, kas veiktas tiesību aktos un to interpretācijā, to ietekme uz Klientu un Lietotāju uzņēmējdarbību un attiecīgo izmaiņu atspoguļojums Platformā, ja vien tas nav Operatora obligāts pienākums saskaņā ar tiesību aktiem vai tiesas lēmumu;
  • nepārvaramas varas apstākļi un citas kļūdas un traucējumi, kurus Operators nevar ietekmēt, kuri liedz Klientam vai Lietotājiem lietot Platformu, Tīmekļa vietni un/vai Pakalpojumus (piemēram, interneta savienojuma pārtrūkums utt.); kļūdas, traucējumi vai iestatījumi Klienta vai Lietotāja ierīcēs, kas nav piemēroti Platformas vai Tīmekļa vietnes lietošanai;
  • kavējumi, pārtraukumi vai atteices Platformas, Tīmekļa vietnes un/vai Pakalpojumu lietošanā plānotu uzturēšanas vai izstrādes darbu dēļ;
  • tādu trešo personu veikta datu apstrāde, kurām Operators ar Klienta vai Lietotāja piekrišanu ir sniedzis informāciju, izņemot apakšapstrādātājus, kuri apstrādā Saturā esošos personas datus;
  • ja Operators uzzina par likumu pārkāpumu, kas izdarīts, izmantojot Platformu, vai joprojām tiek izdarīts, viņš to novērš vai ierobežo piekļuvi, vai veic citus aktīvus pasākumus, lai novērstu likumu pārkāpumu vai tā sekas;
  • Operatora tiesiskās aizsardzības līdzekļu izmantošana un to radītie zaudējumi Klientam, Lietotājam vai trešajai personai, pat ja vēlāk noskaidrojas, ka pārkāpuma nav bijis;
  • Klienta vai Lietotāja konta paroles nozaudēšana vai to nokļūšana trešo personu rīcībā, vai to izmantošana no trešo personu puses;
  • kļūmes un nepilnības trešo pušu sistēmās (piemēram, OutlookDropboxMailChimp utt.), kas ietekmē Platformas un/vai Pakalpojumu darbību un/vai pieejamību.
 3. Klients aizsargā pret un atbrīvo Operatoru no jebkādas atbildības, apgalvojumiem, prasījumiem, tiesvedības, prāvām, prasībām, kaitējuma, saistībām, zaudējumiem, izlīgumiem, nolēmumiem, izmaksām un izdevumiem (tostarp neierobežotas advokāta izmaksas), ieskaitot attiecībā uz trešajām personām un datu subjektiem, un jebkādām administratīvajām sankcijām un sodiem, kurus uzlikusi jebkura nacionāla vai starptautiska iestāde vai tiesa Klienta pienākuma darboties kā datu pārzinim saskaņā ar šo Līgumu vai jebkuriem Datu aizsardzības likumiem pārkāpuma (apzināti vai aiz nolaidības) rezultātā.

14. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

 1. Šo Līgumu reglamentē Igaunijas Republikas likumi.
 2. Ja Klients nav apmierināts ar Operatora darbībām, viņam ir tiesības iesniegt Operatoram sūdzību. Operators cenšas atrisināt strīdus sarunu ceļā. Arī citus līgumiskus strīdus starp Klientu un Operatoru mēģina atrisināt sarunu ceļā.
 3. Ja sūdzību vai strīdu neizdodas atrisināt sarunu ceļā, tos nodod izskatīšanai Harju Apgabaltiesā, Igaunijā.

Lietošanas noteikumi ir spēkā no 25.05.2018.