Naudojimo Sąlygos

Šias naudojimo sąlygos (toliau – Naudojimo sąlygos) sudaro terminai ir sąlygos, kurios reglamentuoja jūsų (toliau – Klientas) prieigą ir naudojimąsi Platforma ir Paslaugomis (kaip apibrėžta toliau). Platforma ir Paslaugos yra siūlomos jums sutikus ir nekeičiant Naudojimo sąlygų (išskyrus Specialiąsias sąlygas (kaip apibrėžta toliau)). Jums sutikus arba kitu atveju pagal žemiau esančio 3.1 papunkčio nuostatas šios Naudojimo sąlygos tampa teisiškai privaloma sutartimi (toliau – Sutartis) tarp jūsų ir Operatoriaus (kaip apibrėžta toliau).

Atidžiai perskaitykite šias Naudojimo sąlygas. Sutikdami su šiomis Naudojimo sąlygomis, jūs patvirtinate, kad jas perskaitėte, supratote ir sutinkate būti saistomi šių Naudojimo sąlygų. Jei nesutinkate būti saistomi šių Naudojimo sąlygų, neužeikite ir nesinaudokite Platforma bei Paslaugomis.

1. APIBRĖŽIMAI

 • Specialiosios sąlygos Sąlygos, kuriomis yra detalizuojamos Naudojimo sąlygos ir kurios yra pakeičiamos arba papildomos Šalių susitarimu.
 • Operatorius „Scoro Software OÜ“ (registracijos numeris 10806081, adresas: Endla g. 15, 10122 Talinas, Estijos Respublika).
 • Informacinė sistema Integruotas debesų kompiuterijos sprendimas Paslaugoms teikti, įskaitant taikomąsias programas, programinę ir techninę įrangą, duomenų bazes, sąsajas, prijungtas laikmenas, dokumentus, atnaujinimus, versijų pagerinimus ir kitus susijusius komponentus arba medžiagas.
 • Naudojimo sąlygos Šios standartinės Platformos ir Paslaugų naudojimo sąlygos.
 • Vartotojas Fizinis asmuo, kuris naudojasi Platforma ir Paslaugomis Kliento vardu ir su Kliento leidimu.
 • Vartotojo paskyra Vartotojo profilis, susietas su Kliento Paskyra ir skirtas Platformai naudoti ir naudojamas norint identifikuoti Vartotoją, suteikti asmeninę prieigą prie Paslaugų, keisti ir išsaugoti nustatymus.
 • Kliento paskyra Su konkrečiu Klientu susietas profilis Platformai naudoti, skirtas Klientui identifikuoti, Vartotojams, susijusiems su Klientu, suteikti prieigą prie Paslaugų, keisti ir išsaugoti nustatymus.
 • Klientas Asmuo, vykdantis ekonominę ir profesinę veiklą, ir sudaręs Sutartį su Operatoriumi.
 • Įmonės paskyra Profilis, naudojamas informacijai, susijusiai su įvairiomis Kliento įmonėmis ar padaliniais Kliento Paskyroje (vienoje ar keliose), atskirti ir (arba) filtruoti.
 • Sutartis Susitarimas dėl Platformos naudojimo ir Paslaugų, sudarytas tarp Operatoriaus ir Kliento pagal Naudojimo sąlygų 3 skyrių.
 • Šalis / Šalys Vienaskaita – Operatorius ar Klientas, atsižvelgiant į kontekstą, daugiskaita – abu.
 • Turinys Duomenys, darbai ir kita medžiaga, pridėta Vartotojų (vaizdas, nuotraukos, paveikslėliai, piešiniai, tekstas ir kt.) Turinį sudaro asmens duomenys, tvarkomi Kliento ir (arba) Platformos Vartotojų. Tokiu atveju duomenų tvarkymo sutartis tarp Kliento, kaip duomenų valdytojo, ir Operatoriaus, kaip duomenų tvarkytojo, sudaryta atsižvelgiant į Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 28 str., yra pridedama toliau (žr. 7 skyrių).
 • Platforma Papildoma taikomoji programa ir Informacinė sistema kaip visuma tiek internete, tiek kaip mobilioji aplikacija.
 • Paslaugos Bet kurios Klientui teikiamos paslaugos pagal Sutartį.
 • Papildoma taikomoji programa Programinė įranga, įdiegta Kliento serveryje ar Vartotojo įrenginyje siekiant sinchronizuoti informaciją su kitais Kliento kompiuteriniais sprendimais ir sistemomis, kuri veikia su atitinkamomis Paslaugomis.
 • Interneto svetainė Domenų (pvz.: scoro.com, scoro.ee ir kitų svetainių, registruotų pagal įvairius domenų lygius su domeno vardu „scoro“) ir interneto dokumentų, pasiekiamų per jų subdomenus (įskaitant nuotraukas, vaizdo įrašus, PHP ir HTML failus ), rinkinys, kuris priklauso Operatoriui.
 • Privatumo politika Politika, kurią galima rasti https://www.scoro.com/privacy-policy kurioje nurodoma, kaip Operatorius tvarko asmeninius Klientų, jų atstovų, Vartotojų, rinkodaros vadovų duomenis.

2. BENDRIEJI PRINCIPAI

 • Platforma yra integruotas programinės įrangos sprendimas dėl darbo organizavimo, pardavimų ir finansų valdymo ir yra skirtas naudoti ekonominę ir profesinę veiklą vykdantiems asmenims.
 • Klientas ir Vartotojai privalo užtikrinti, kad Platforma funkcionuoja pagal jų poreikius ir galiojančių įstatymų reikalavimus.
 • Siekdamas išnaudoti visas Platformos funkcijas Klientas privalo sukurti Kliento paskyrą ir tam tikrais atvejais įdiegti Papildomą taikomąją programą į savo serverį ir (ar) į Vartotojų kompiuterius.
 • Platforma gali būti naudojama tik tokia apimtimi ir tokiais tikslais, dėl kurių ji buvo sukurta ir tapo prieinama Klientams ir Vartotojams, arba tokiais tikslais, kuriais yra paprastai naudojami panašaus tipo technologiniai sprendimai. Naudojimas turi būti atliekamas laikantis Naudojimo sąlygų, rekomendacijų ir nurodymų, esančių Platformą palaikančioje aplinkoje, taip pat gerosios praktikos ir teisės aktų.
 • Nei Klientas, nei Vartotojas negali:
  • naudoti Platformos siekdamas padaryti arba kurstyti nusikaltimą;
  • naudoti Platformos, kai jie nesutinka su Naudojimo sąlygomis, taikomos tai Platformos daliai;
  • naudoti Platformos reklaminės medžiagos, nepageidaujamų el. laiškų ir kito Turinio, kuris prieštarauja Naudojimo sąlygoms, siuntimui kitiems Vartotojams;
  • naudoti Platformą bet kokiu kitu neteisėtu būdu;
  • naudotis Paslaugomis siekiant stebėti jų prieinamumą ar funkcionalumą arba bet kokiais kitais konkurenciniais tikslais.
 • Operatorius privalo (tiek, kiek iš jo pagrįstai tikimasi) užtikrinti, kad Platforma ir Paslaugos yra prieinamos Klientui, veikia saugiai, apima naujausius technologinius sprendimus ir yra patogios naudoti. Klientas supranta ir sutinka, kad Operatorius turi teisę gerinti ir tobulinti Platformos techninę struktūrą, saugumą, prieinamumą ir funkcionalumą bet kuriuo metu. Operatorius ir Klientas gali susitarti Specialiosiose sąlygose dėl Platformos patikimumo, prieinamumo ir saugumo kriterijų.
 • Klientas atsižvelgia į ir sutinka, kad Operatorius gali:
  • taikyti apribojimus naudojimuisi kai kuriomis Platformos dalimis ar funkcijomis (pvz.: Paslaugų naudojimo būtinų duomenų pajėgumui, Turinio įkėlimo greičiui, Turinio išsaugojimo apimčiai ir kt.);
  • sustabdyti arba nutraukti Platformos ar jos dalių teikimą. Tokiu atveju Operatorius pateikia Klientui pranešimą dėl Sutarties nutraukimo pagal Naudojimo sąlygų 10.2 papunktį.
  • atsisakyti suteikti prieigą prie Platformos bet kuriam Vartotojui.

3. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS

 1. Sutartis laikoma sudaryta, kai:
  • Klientas atidaro patvirtinimo nuorodą, atsiųstą Operatoriaus elektroniniu paštu, ir paspaudžia ant laukelio „Sukurti puslapį“ interneto puslapyje tokiu būdu sutikdamas su Naudojimo sąlygomis ir patvirtindamas, kad yra susipažinęs su Privatumo politika; arba
  • Klientas ir Operatorius pasirašo Sutarties dokumentą, kuriame yra nuoroda į Naudojimo sąlygas ir Privatumo politiką.
 2. Klientas turi kruopščiai susipažinti su Naudojimo sąlygomis ir Privatumo politika prieš sudarydamas Sutartį, o gavęs Operatoriaus prašymą patvirtinti, kad tai padarė. Klientas taip pat privalo užtikrinti, kad Vartotojai atitinkamai susipažino su Naudojimo sąlygomis ir Privatumo politika.
 3. Sudarydamas Sutartį Klientas ar jo atstovas patvirtina, kad:
  • visi jo pateikti duomenys ir patvirtinimai yra tikslūs, teisingi, išsamūs ir aktualūs;
  • jis turi visišką teisnumą (yra bent 18 metų);
  • jis turi visas teises ir leidimus sudaryti Sutartį Kliento vardu ir naudotis Platforma bei Paslaugomis.
 4. Galioja minėtų leidimų teisingumo prezumpcija ir Operatorius neprivalo, bet gali juos patikrinti.
 5. Operatorius turi teisę atsisakyti sudaryti Sutartį su bet kuriuo asmeniu net tada, kai asmuo sutiko su Naudojimo sąlygomis.
 6. Naudojimo sąlygos ir Privatumo politikos yra visada pasiekiami Klientui ir Vartotojams Interneto svetainėje.

4. SUTARTIES SĄLYGOS

 1. Naudojimo sąlygos yra neatskiriama Sutarties dalis. Operatorius turi teisę atskirai nustatyti papildomas sąlygas kiekvienai Paslaugai (pvz.: Privatumo politikos, mokamų paketų ir instrukcijų), kurios bus laikomos sudėtine Naudojimo sąlygų dalimi.
 2. Klientas ir Operatorius gali papildomai susitarti dėl Specialiųjų sąlygų. Specialiosios sąlygos turi būti pateiktos bent jau tokiu formatu, kad jas būtų galima atgaminti raštu, ir yra laikomos neatskiriama Sutarties dalimi.
 3. Operatorius bendrauja su Klientu ir Vartotojais anglų kalba, nebent būtų susitarta kitaip. Sutartis ir kiti dokumentai dėl Platformos ir Paslaugų teikimo yra parengti anglų kalba. Operatorius gali atlikti šių dokumentų vertimus kitomis kalbomis, siekdamas palengvinti Sutarties sąlygų supratimą. Esant neatitikčių tarp dokumentų anglų kalba ir vertimų, pirmenybė teikiama anglų kalbos tekstui.
 4. Jeigu Klientas ar Vartotojas nesutinka su Naudojimo sąlygomis ar jų pakeitimais, jis nebeturi teisės naudotis Platforma ir Paslaugomis ir toks naudojimas turi būti iškart nutrauktas.
 5. Operatorius turi teisę vienašališkai keisti Naudojimo sąlygas bet kuriuo metu, paskelbęs naują Naudojimo sąlygų versiją kartu su pakeitimais Interneto svetainėje. Operatorius gali pakeisti Naudojimo sąlygas šiais atvejais:
  • pasikeitus galiojantiems teisės aktams ar jų aiškinimui;
  • įsigaliojus teismo sprendimui ar administraciniam aktui, kuris įpareigoja Operatorių pakeisti Naudojimo sąlygas;
  • pasikeitus ar pasibaigus tam tikroms Paslaugos sąlygoms, ar atsiradus naujoms Paslaugoms;
  • iš esmės pasikeitus Platformos techninei struktūrai ar funkcionalumui;
  • esant Klientų ir Vartotojų pasiūlymų ir nusiskundimų;
  • esant poreikiui sustiprinti duomenų apsaugą ar kitas saugumo priemones;
  • pasikeitus verslo modeliui, darbo procesams ir (arba) Operatoriaus leidimams;
  • esant technologinių pokyčių, kurie leidžia tobulinti Platformos ir Paslaugų naudojimo, kokybės ir saugumo sąlygas;
  • dėl kitų nenumatytų aplinkybių, kurioms esant Naudojimo sąlygų pakeitimai yra pakankamai pagrįsti ar kai Operatorius negalėjo jų numatyti prieš įsigaliojant Naudojimo sąlygoms.
 6. Operatorius informuoja Klientus apie Naudojimo sąlygų pakeitimus Interneto svetainėje ir atskiru pranešimu nurodytais Klientų kontaktiniais duomenimis bent prieš 14 dienų iki jų įsigaliojimo. Jei Klientas nesutinka su pakeitimais, jis turi teisę nutraukti sutartį per 14 dienų iki pakeitimų įsigaliojimo. Jeigu Klientas toliau naudojasi platforma ir Paslaugomis praėjus 14 dienų terminui, laikoma, kad jis sutinka su Naudojimo sąlygų pakeitimais.

5. KLIENTO IR VARTOTOJO PASKYRA

 1. Kliento ir Vartotojų paskyros yra būtinos pagrindinei Platformai funkcionuoti. Jei fizinis asmuo yra susijęs su keliais Klientais, sukuriama atskira Vartotojo paskyra kiekvienai Kliento paskyrai.
 2. Klientas administruoja Vartotojų paskyras, t. y. Klientas turi teisę savo nuožiūra sukurti, pakeisti ir ištrinti Vartotojų paskyras ir informaciją apie Vartotoją. Operatorius turi teisę ir pareigą sukurti naują Vartotojo paskyrą, jeigu Klientas negali prisijungti prie savo paskyros ir nėra Vartotojo, galinčio atstovauti Klientui. Kliento įgaliotasis atstovas yra Kliento valdybos narys, nurodytas Kliento registro kortelėje.
 3. Kiekvieną kartą prisijungdamas prie Platformos per savo paskyrą Vartotojas patvirtina, kad:
  • visi jo pateikti duomenys ir patvirtinimai yra tikslūs, teisingi, išsamūs ir aktualūs;
  • jis turi visišką teisnumą (yra bent 18 metų);
  • jis turi visas teises ir leidimus naudoti Platformą bei Paslaugas Kliento vardu.
 4. Galioja minėtų leidimų teisingumo prezumpcija ir Operatorius neprivalo, bet gali juos patikrinti.
 5. Sukurdami paskyrą Klientas ir Vartotojas turi pasirinkti paskyros vardą ir slaptažodį, kad galėtų prisijungti prie Platformos. Klientas ir Vartotojai turi išlaikyti savo paskyros vardą ir slaptažodį paslaptyje ir užtikrinti, kad ši informacija nepatektų pas trečiuosius asmenis. Operatoriaus siūloma unikali Kliento ar Vartotojo nuoroda palengvina Klientų prisijungimą prie Platformos, tokiu atveju nebūtina suvesti vardo ir slaptažodžio. Klientai aktyvuoja šią parinktį savo paskyros nustatymuose.
 6. Klientas arba Vartotojas nedelsdamas informuoja Operatorių apie:
  • piktnaudžiavimą savo paskyra;
  • slaptažodžio praradimą arba jo patekimą pas trečiuosius asmenis;
  • pareigų pakeitimą, atsistatydinimą ar kitas priežastis, dėl kurių Vartotojas nebeturi teisės naudotis Platforma ar Paslaugomis Kliento vardu.
 7. Tokiu atveju Operatorius, vadovaudamasis Naudojimo sąlygų 5.6 papunkčiu, imasi visų pagrįstų priemonių, kad atnaujintų slaptažodį, apsaugotų paskyrą ar ją ištrintų.
 8. Kliento ir Vartotojų paskyros galioja neterminuotai – iki jų ištrynimo ar Sutarties nutraukimo. Kliento prašymą ištrinti jo paskyrą Operatorius turi vertinti kaip Sutarties nutraukimą.

6. MOKESČIAI IR APMOKĖJIMAS

 1. Operatorius turi teisę nustatyti Platformos naudojimo mokesčius, paskelbdamas atitinkamus mokamus paketus Svetainėje. Klientas, norėdamas naudoti Platformą, pasirenka tinkamiausią mokamą paketą.
 2. Klientas privalo atlyginti Operatoriui už Platformos naudojimą ir teikiamas Paslaugas pagal pasirinktą mokamą paketą, papildomus priedus ir pasirinktą Kliento ir Vartotojo paskyrų skaičių.
 3. Prieš pasirinkdamas mokamą paketą, Klientas turi teisę išbandyti Platformos standartinį variantą nemokamai bandomuoju laikotarpiu (14 dienų). Operatorius neapmokestina Kliento bandomuoju laikotarpiu.
 4. Klientas, pageidaujantis toliau naudoti Platformą pasibaigus nemokamam bandomajam laikotarpiui, turi pasirinkti tinkamą paketą ir padaryti išankstinį apmokėjimą už kitą laikotarpį iki bandomojo laikotarpio pabaigos. Jei Klientas to nepadaro, pasibaigus bandomajam laikotarpiui Operatorius turi teisę iškart uždaryti Kliento ir Vartotojo paskyras, ištrinti visą įkeltą Turinį ir automatiškai nutraukti sutartį. Jei nenurodyta kitaip, bandomosios versijos Turinys bus saugomas 75 dienas po bandomojo laikotarpio pabaigos tam atvejui, jei Klientas nuspręstų toliau naudoti Platformą įsigijęs mokamą paketą.
 5. Mokėjimas vyksta remiantis periodinio išankstinio apmokėjimo principu, t. y. Klientas sumoka iš anksto už kiekvieną ateinantį naudojimosi Platforma laikotarpį (paprastai vieną kalendorinį mėnesį).
 6. Prieš pasibaigiant mokėjimo terminui Klientui išduodama sąskaita faktūra ar mokėjimo prašymas. Klientas turi atlikti mokėjimą iki datos, nurodytos sąskaitoje faktūroje arba mokėjimo prašyme.
 7. Klientas, kuris moka kredito kortele, įgalioja Operatorių nuskaityti visus mokėtinus mokesčius nuo savo kredito kortelės ar banko sąskaitos kiekvieną laikotarpį. Klientas įgalioja Operatorių pasitelkti trečiąjį asmenį mokėjimams tvarkyti.
 8. Jei Klientas moka pagal sąskaitą faktūrą, Operatorius išduoda sąskaitą faktūrą kiekvieno atsiskaitymo laikotarpio pradžioje. Visos sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos turi būti sumokėtos iki datos, nurodytos sąskaitoje faktūroje.
 9. Klientas gali keisti savo mokamą paketą, aktyvuoti priedus ir pakeisti Vartotojų paskyrų skaičių Platformoje. Dėl minėtų pakeitimų mokestis bus pakoreguotas Klientui išduotoje išankstinio apmokėjimo sąskaitoje faktūroje už kitą laikotarpį. Didesnės naudojimo galimybės padidinus paketo kainą pradedamos taikyti iškart po to, kai Klientas patvirtina paketo pakeitimą. Pasirinkus mažesnės kainos paketą, pakeitimai įsigalioja nuo kito laikotarpio pradžios.
 10. Padaryti išankstiniai apmokėjimai negrąžinami, įskaitant atvejus, kai:
  • Klientas nenaudojo ar tik iš dalies naudojo Platformą per apmokėtą laikotarpį;
  • Klientas pakeitė mokamą paketą;
  • Klientas vienašališkai nutraukia Sutartį pagal Naudojimo sąlygas ar pagal įstatymą Operatoriui nepažeidus Sutarties;
  • Operatorius vienašališkai nutraukia sutartį pagal Naudojimo sąlygas ar pagal įstatymą.
 11. Jei Klientas nevykdo savo pareigos atlikti mokėjimą bent dvi savaites, Operatorius turi teisę apriboti Kliento prieigą prie Platformos ir atsisakyti teikti Paslaugas. Tokiu atveju Operatorius taip pat turi teisę apskaičiuoti mokesčius už tą laikotarpį, kurį minėti apribojimai taikomi Klientui. Operatorius praneša Klientui apie planuojamus įgyvendinti apribojimus dėl mokėjimo prievolės nevykdymo Kliento elektroniniu paštu bent du kartus su mažiausiai 2 darbo dienų pertrauka.
 12.  Visi įkainiai, kuriuos operatorius taiko, yra be mokesčių.

7. TURINYS. DUOMENŲ TVARKYMO SUTARTIS

 1. Operatorius Klientui suteikia Turinio prieglobos ir priežiūros paslaugas per Platformą. Klientas nusprendžia, kokį Turinį, įskaitant asmens duomenis, jis nori tvarkyti Platformoje. Operatorius tvarko Kliento asmens duomenis Kliento vardu tik Platformos ir Paslaugų suteikimo tikslu ir veikia kaip tokių asmens duomenų tvarkytojas, o Klientas veikia kaip tokių asmens duomenų valdytojas.
 2. Išskyrus bandomąją versiją (kurioje nėra tikrų asmens duomenų) ar įrengimo metu, Operatorius neturi prieigos prie Turinio, išskyrus tada, kai to prašo Klientas (pvz., klientų aptarnavimo atveju). Vartotojai gali pasiekti tik tą Turinį, kurį Klientas jiems padarė prieinamą Platformoje.
 3. Asmens duomenų subjektų, kurių duomenis Klientas gali tvarkyti Turinyje, kategorijos gali apimti (bet tuo neapsiriboti): identifikavimo duomenis, kontaktinius duomenis, darbuotojo duomenis, ryšių duomenis, duomenis, susijusius su naudojimusi „Scoro platforma“ ir Paslaugomis. Asmens duomenų, kuriuos Klientas gali tvarkyti Turinyje, kategorijos gali apimti (bet tuo neapsiriboti): identifikavimo duomenis, kontaktinius duomenis, įdarbinimo duomenis, ryšių duomenis, duomenis, susijusius su naudojimusi „Scoro platforma“ ir Paslaugomis.
 4. Klientas ir Operatorius siekia tinkamai įgyvendinti įsipareigojimus, numatytus 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – BDAR) ir kituose susijusiuose teisės aktuose dėl duomenų apsaugos (kartu – Duomenų apsaugos įstatymai).
 5. Naudojimo sąlygose vartojamos sąvokos „duomenų valdytojas“, „duomenų tvarkytojas“, „asmens duomenys“, „duomenų subjektas“, „asmens duomenų apsaugos pažeidimas“ turi reikšmes, nurodytas BDAR. „Subtvarkytojas“ – Operatoriaus pasamdytas tvarkytojas, kuris tvarko asmens duomenis Turinyje.
 6. Klientas, kaip duomenų valdytojas, yra visiškai atsakingas už bet kokius Turinyje esančius asmens duomenis, tvarkomus naudojant Platformą ir Paslaugas. Klientas patvirtina, kad jo vykdoma asmens duomenų tvarkymo praktika yra visiškai suderinta su Duomenų apsaugos įstatymais, įskaitant tai, kad jis turi teisinį pagrindą tvarkyti asmens duomenis Turinyje, kaip nurodyta šiame dokumente, ir kad tinkamai informavo asmens duomenų subjektus. Vartotojas, pridėjęs Turinį į Platformą, turi užtikrinti jo tikslumą, teisingumą, išsamumą, aktualumą ir jo atitiktį Sutarties sąlygoms, gerajai praktikai bei teisės aktams.
 7. Operatorius:
  • tvarko asmens duomenis, sudarančius Turinį, tik teisėtais būdais pagal iš Kliento gautus nurodymus Platformos naudojimo ir Paslaugų teikimo tikslais, išskyrus atvejus, kai to reikalauja Duomenų apsaugos įstatymai. Tokiu atveju Operatorius turi informuoti apie tokį reikalavimą Klientą iš anksto, išskyrus tada, kai įstatymas draudžia teikti tokią informaciją;
  • užtikrina, kad asmenys, įgalioti tvarkyti asmens duomenis, sudarančius Turinį, prisiėmė konfidencialumo įsipareigojimus;
  • padeda Klientui užtikrinti Kliento įsipareigojimų vykdymą pagal BDAR 32–36 str., atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį ir turimą informaciją;
  • informuoja Klientą, jei, Operatoriaus nuomone, Kliento nurodymai pažeidžia Duomenų apsaugos įstatymus.
 8. Operatorius imasi atitinkamų techninių ir organizacinių apsaugos priemonių atsižvelgdamas į: i) techninių galimybių išsivystymo lygį, ii) įgyvendinimo sąnaudas, iii) duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tvarkymo tikslus, bei iv) duomenų subjektams kylančius pavojus. Tokioms apsaugos priemonėms priklauso, bet tuo neapsiriboja, šifruotų duomenų laikymas ir prieigos kontrolė. Spręsdamas dėl šių priemonių, Operatorius mano, kad Platforma ir Paslaugos yra naudojamos pagal paskirtis (verslo vadybai, projektų valdymui, laiko valdymui, darbo grafikams ir sekimui, finansų valdymui, ataskaitoms ir kt.), kurios neapima ypatingų kategorijų asmens duomenų tvarkymo (taip pat žr. 7.3 papunktį, esantį pirmiau).
 9. Operatorius nedelsdamas praneša Klientui, jei jis gauna duomenų subjekto prašymą dėl jo asmeninių duomenų, sudarančių Kliento Turinį, ir leidžia Klientui į jį atsakyti. Operatorius negali atsakyti į duomenų subjekto prašymus be išankstinio raštiško Kliento sutikimo. Atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį Operatorius padeda Klientui įgyvendinti jo įsipareigojimus atsakinėjant į duomenų subjektų prašymus pagal Duomenų apsaugos įstatymus, suteikdamas, kiek tai įmanoma, tinkamas technines ir organizacines priemones.
 10. Klientas įgalina Operatorių pasitelkti šias subtvarkytojų kategorijas:
  • prieglobos paslaugų teikėjus;
  • tvarkymo ir saugojimo paslaugų teikėjus;
  • el. pašto paslaugų teikėjus;
  • ryšių su klientais valdymo ir grįžtamojo ryšio paslaugų teikėjus;
  • mokėjimo paslaugų teikėjus.

Visas subtvarkytojų sąrašas pateikiamas paprašius.

Operatorius turi pranešti Klientui apie visus numatomus pakeitimus, susijusius su subtvarkytojų kategorijų papildymu ar pasikeitimu. Klientas gali pareikšti prieštaravimų dėl naujos subtvarkytojo kategorijos naudojimo, informuodamas Operatorių raštu iškart, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo. Jei Klientas nesutinka dėl naujos subtvarkytojo kategorijos, Operatorius turi imtis visų pagrįstų priemonių ir pasiūlyti Platformą bei Paslaugas Klientui be tokios kategorijos subtvarkytojo. Jei tai neįmanoma, Klientas gali nutraukti Sutartį. Operatorius turi taikyti subtvarkytojams tuos pačius čia nurodytus duomenų apsaugos reikalavimus. Operatorius yra atsakingas Klientui už subtvarkytojo duomenų apsaugos įsipareigojimų nevykdymą.

 1. Operatorius ir subtvarktyojai gali perduoti asmens duomenis už ES ribų tik tada, jei tam turi teisinį pagrindą, įskaitant jų perdavimą gavėjui, kuris: i) yra šalyje, užtikrinančioje atitinkamą asmens duomenų apsaugos lygį (JAV: įskaitant įmones, sertifikuotas pagal „Privatumo skydą“ (angl. Privacy Shield)); arba ii) veikia pagal teisės aktą, įgyvendinantį ES reikalavimus dėl asmens duomenų perdavimo už ES ribų. Daugiau informacijos apie asmens duomenų perdavimą už ES ribų pateikiama pagal prašymą.
 2. Operatorius iškart informuoja Klientą apie asmens duomenų saugumo pažeidimą elektroniniu paštu ir pagrįstai bendradarbiauja su Klientu dėl duomenų saugumo pažeidimo. Tokiu atveju Klientas gali naudoti iš Operatoriaus gautą informaciją apie duomenų saugumo pažeidimą tik norėdamas užtikrinti ir (arba) įrodyti atitiktį Duomenų apsaugos įstatymams. Klientas turi užtikrinti šios informacijos konfidencialumą, išskyrus atvejus, kai tai yra Kliento konfidenciali informacija arba kai tokia informacija turi būti atskleista pagal galiojančius teisės aktus.
 3. Klientui raštu paprašius, Operatorius turi pateikti jam informaciją, kurios reikia atitikčiai šio skyriaus ir BDAR 28 straipsnio nuostatoms įrodyti, jeigu Operatorius tvarko ar valdo tokią informaciją. Jei to nepakanka Klientui, Operatorius bendradarbiauja su Klientu, įskaitant tai, kad duoda sutikimus Klientui ar Kliento įgaliotam kitam auditoriui atlikti auditus (taip pat ir patikrinimus) ir padeda juos įvykdyti. Tokių auditų ir patikrinimų detalės yra Šalių susitarimo reikalas, tačiau taikomos šios nuostatos:
  • iš Operatorius reikalaujama pateikti tik tokią informaciją, įrašus ir dokumentus, kurie pagrįstai gali įrodyti Kliento įsipareigojimų atitiktį 7 skyriaus ir BDAR 28 straipsnio nuostatoms dėl asmens duomenų, sudarančių Turinį;
  • Operatorius neatskleidžia informacijos, nepateikia įrašų ir dokumentų, kurie sudaro jo verslo paslaptį;
  • Operatorius neatskleidžia informacijos, nepateikia įrašų ir dokumentų, jei tai pažeidžia jo įsipareigojimus dėl konfidencialumo pagal taikomus teisės aktus ar susitarimus su kitais klientais ar asmenimis;
  • Operatorius neatskleidžia informacijos, nepateikia įrašų ir dokumentų, susijusių su vykdomu, laukiančiu sprendimo ar galimu teisminiu tyrimu, ar kitais ginčais tarp Kliento ir Operatoriaus;
  • bet kokia informacija, įrašai arba dokumentai, pateikti Klientui pagal 7 skyrių, turi būti laikomi konfidencialia informacija;
  • Klientas gali įgyvendinti savo teisę atlikti auditą pagal 7 skyrių ne dažniau kaip vieną kartą per kalendorinius metus, nebent jis turi pagrįstų abejonių dėl Operatoriaus įsipareigojimų vykdymo.
 1. Vartotojai negali paskelbti Platformoje Turinio, kuris turėtų virusų ar kitų kompiuterinių programų ir failų, galinčių sutrikdyti įprastą Platformos veikimą, arba kuris būtų saugomas Operatoriaus arba Vartotojo kompiuteriuose ir galėtų juos sugadinti ar pakenkti jų veikimui. Klientas yra už tai atsakingas.
 2. Klientas suteikia Operatoriui reikalingas teises į Turinį (įskaitant neišimtinę licenciją dėl Turinio, sudarančio intelektinės nuosavybės teisių objektą) ir patvirtina, kad jis turi tokias teises.

8. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

 1. Platforma, Interneto svetainė ir visos jų dalys bei elementai (įskaitant duomenų bazes ir programinę įrangą, verslo pavadinimus, prekių ženklus, verslo paslaptis, domenų vardus ir kt.) yra ir gali būti saugomi remiantis intelektinės nuosavybės teisėmis, kurios priklauso Operatoriui, jo darbuotojams ar bendradarbiavimo partneriams.
 2. Sutarties galiojimo metu Operatorius suteikia galimybę Klientui ir Vartotojams naudotis Platformos funkcijomis pagal vidinius poreikius, vadovaudamasis Sutartimi ir atsižvelgdamas į tikslą, dėl kurio Platforma yra sukurta. Operatorius nesuteikia Klientui ar Vartotojui kitų teisių ar leidimų, ir Kliento ar Vartotojas neįgyja intelektinės nuosavybės teisių į Platformą ar Interneto svetainę.
 3. Vartotojas ar Klientas negali keisti, kopijuoti, dauginti, platinti, apdoroti, versti, padaryti išrašą, perduoti, perkelti į kitas duomenų bazes ar padaryti prieinamos visuomenei Platformos, Interneto svetainės ar jų dalių ar bet kokiu būdu įgyvendinti intelektinės nuosavybės teises, susijusias su Platforma arba Interneto svetaine, be išankstinio rašytinio Operatoriaus sutikimo. Klientas ir Vartotojas taip pat neturi teisės išduoti subleidimų naudoti Platformą, Interneto svetainę ar jų dalis ar jomis remiantis sukurti naujų intelektinės nuosavybės objektų. Platforma, Interneto svetainė ar jų dalys negali būti parduodamos, nuomojamos, licencijuojamos, susiejamos su Kliento ar trečiųjų šalių sistemomis ar naudojamos su bet kokiomis programomis, kurios perkrauna ar trikdo Platformos ar Interneto svetainės darbą ar iškreipia jų Turinį, be raštiško Operatoriaus sutikimo.

9. APTARNAVIMO, PRIEŽIŪROS IR TOBULINIMO PASLAUGOS

 1. Operatorius turi nuolat atnaujinti Platformos veikimo mechanizmus siekdamas užtikrinti aukštos kokybės Paslaugų teikimą Klientams ir Vartotojams. Norėdamas tai pasiekti Operatorius gali kartkartėmis pakeisti Platformą ir jos komponentus, taip pat pakeisti reikalavimus programinei ir techninei įrangai, skirtai Platformai ir teikiamoms Paslaugoms naudoti. Operatorius turi informuoti Klientus ir Vartotojus apie svarbiausius pakeitimus per pagrįstą terminą iki jų įsigaliojimo atsižvelgdamas į galimą pakeitimų poveikį Klientui ir Vartotojams.
 2. Operatorius pateikia Platformos naudojimui naudingą medžiagą, kurią galima rasti Interneto svetainėje. Turintys problemų, klausimų ar pasiūlymų Klientai ir Vartotojai gali kreiptis į Operatorių Interneto svetainėje nurodytais kontaktais.
 3. Jei Klientas naudoja platformą pagal mokamą paketą, Operatorius turi užtikrinti, kad Klientas gautų taikomus Platformos versijų ir techninių sprendimų atnaujinimus.
 4. Operatorius turi teisę laikinai apriboti prieigą prie Platformos, jei to reikia tam, kad būtų galima atlikti Platformos pakeitimus, priežiūrą ar atnaujinimus, taip pat jei tai būtina dėl pakeitimo, perkėlimo arba techninės priežiūros darbų, atliekamų trečiųjų asmenų, ir kitais atvejais, kurie nurodyti kompetentingų institucijų teisės aktuose ar sprendimuose. Operatorius turi informuoti Klientus ir Vartotojus Platformoje apie planuojamus atlikti priežiūros darbus ne mažiau kaip prieš 2 darbo dienas. Siekdamas kuo mažiau sutrikdyti Platformos veikimą Operatorius turi atlikti nuolatinės priežiūros ir (ar) tobulinimo darbus darbo dienomis nuo 18:00 iki 07:00 (CET) arba savaitgaliais.
 5. Jei nustatoma Platformos veikimo klaidų ar kitų trūkumų, kurie trikdo jos veikimą, Operatorius turi imtis visų pagrįstų priemonių, kad kuo greičiau pašalintų šiuos sutrikimus, bet ne vėliau kaip per 48 valandas nuo klaidos pranešimo gavimo. Jei veikimo sutrikimai nėra dideli, Operatorius gali juos pašalinti vėliau nei per 48 valandas po klaidos pranešimo gavimo. Tokiu atveju Operatorius turi informuoti Klientą.

10. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

 1. Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį bet kuriuo metu be priežasties, informavęs Operatorių el. paštu ar per Platformą.
 2. Operatorius turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai be priežasties informavęs Klientą el. paštu ar per platformos prieš 30 dienų iki planuojamos Sutarties nutraukimo datos. Tokiu atveju Sutartis laikoma nutraukta praėjus 30 dienų nuo pranešimo dėl nutraukimo įteikimo.
 3. Operatorius turi teisę vienašališkai ir iškart nutraukti Sutartį be išankstinio įspėjimo, jei:
  • Klientas pateikė melagingą informaciją apie save;
  • Klientas nesinaudojo Paslaugomis nepertraukiamai bent metus;
  • paaiškėja, kad asmuo, kuris naudojo Platformą, Paslaugas ar Kliento sąskaitą Kliento vardu, neturi atstovavimo teisės veikti Kliento vardu;
  • buvo paskelbtas Kliento bankrotas arba reabilitacija Klientui arba buvo pradėta privaloma Kliento veiklos nutraukimo ar likvidavimo procedūra;
  • Klientas tyčia ar dėl didelio neatsargumo padarė žalos operatoriui;
  • yra kiti Sutartyje numatyti pagrindai.
 4. Bet kuri Šalis turi teisę nutraukti Sutartį be įspėjimo, jei kita Šalis pažeidžia šios Sutarties sąlygas ir per suteiktą protingą laikotarpį nepašalina pažeidimo.
 5. Nutraukus Sutartį, Operatorius turi uždaryti atitinkamas paskyras ir, jei nesusitarta kitaip, ištrinti jų Turinį per 75 dienas po Sutarties nutraukimo. Operatorius negali ištrinti Turinio, kurį reikia saugoti pagal galiojančius įstatymus. Klientas gali atsisiųsti Turinio kopiją visuotinai pripažintu formatu arba, jei Kliento paskyra dėl kokios nors priežasties yra nepasiekiama, paprašyti Operatoriaus jį perkelti per 75 dienas po Sutarties nutraukimo.

11. OPERATORIAUS TEISIŲ GYNIMO PRIEMONĖS

 1. Operatorius neprivalo tikrinti Turinio, kurį Naudotojai įkelia į Platformą, nei Naudotojų veiklos Platformoje. Operatorius taip pat nėra įpareigotas stebėti Vartotojo aktyvumo, pridedamos ar persiunčiamos per Platformą, saugomos laikinojoje atmintyje ar išsaugomos informacijos ar Turinio. Tuo pačiu metu Operatorius privalo pagal Visuomenės informavimo įstatymą informuoti kompetentingas priežiūros institucijas dėl galimos neteisėtos veiklos arba dėl pateiktos neteisėtos informacijos ir nurodyti Klientus ir Vartotojus, kuriems jis teikia duomenų saugojimo paslaugą.
 2. Jeigu Klientas arba Vartotojas pažeidžia Sutartį, Platformos naudojimo gerąją praktiką ar teisės aktus, Operatorius turi teisę:
  • pašalinti pažeidimą ar neteisėtą Turinį;
  • pareikalauti, kad pažeidimas būtų pašalintas ir kad elgesys arba Turinys būti suderinti su Sutarties, gerosios praktikos ar teisės aktų reikalavimais;
  • laikinai apriboti Kliento ar Vartotojo prieigą prie Platformos ar jos dalies, įskaitant laikinai uždaryti Vartotojo paskyrą;
  • apriboti Kliento ar Vartotojo naudojimo teises.
 3. Jei Klientas ar Vartotojas pakartotinai padaro pažeidimą ar yra šiurkštus kitu būdu, Operatorius turi teisę: visam laikui uždrausti Klientui ar Vartotojui naudoti atitinkamą Platformos ar Paslaugų dalį, ištrinti Vartotojo paskyrą arba nutraukti Sutartį be įspėjimo.
 4. Operatorius gali atkurti Turinį, kuris buvo pašalintas iš Platformos dėl skundo, ar atkurti prieigą prie jo, jeigu Operatoriui yra pateikiami įtikinami įrodymai dėl Turinio atitikties Sutarties, gerosios praktikos ar teisės aktų nuostatoms.

12. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

 1. Operatorius suteikia Platformą tokią, „kokia ji yra“. Be to, kas yra aiškiai nurodyta Naudojimo sąlygose, Operatorius nesuteikia jokių papildomų pažadų Klientui ir neprisiima įsipareigojimų dėl tam tikrų Platformos funkcijų prieinamumo, atitikties teisės nuostatoms, naudojimo specialiam tikslui, patikimumo, prieinamumo ir tinkamumo Kliento poreikiams, išskyrus atvejus, kai Šalys susitaria kitaip.
 2. Operatorius yra atsakingas tik tada, kai jis, atsižvelgiant į taikytiną teisę, yra pripažintas kaltu už savo veiksmus arba neveikimą. Visiška Operatoriaus atsakomybė (įskaitant palūkanas) už visas pretenzijas dėl Sutarties pažeidimų yra ribojama iki dvigubos sumos, mokėtinos pagal Sutartį, arba faktinių nuostolių atlyginimo sumos atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė. Kiek tai atitinka galiojančius įstatymus, Operatorius neatsako dėl Kliento ar Vartotojo pelno praradimo, grynos ekonominės žalos ar neturtinės žalos, taip pat kitų netiesioginių, specialių, priežastinių, įspėjamojo ar baudžiamojo pobūdžio nuostolių atlyginimo. Operatorius taip pat neatsako už žalą ir kitas pasekmes, kurios atsirado dėl:
  • Interneto svetainės ir Informacinė sistemos neveikimo kai kuriose naršyklėse;
  • ginčų tarp Kliento (-ų) ir Vartotojo (-ų);
  • Kliento ar Vartotojo atliktos transakcijos tretiesiems asmenims per Platformą galiojimo, veikimo ir teisėtumo;
  • Turinio pridėjimo, atlikto Kliento ar Vartotojo, kuris neatitinka arba jo naudojimas neatitinka Sutarties, gerosios praktikos arba teisės aktų nuostatų;
  • asmens duomenų, esančių Platformoje, tvarkymo (atliekamo Kliento ar Vartotojo), jei tai neatitinka Duomenų apsaugos įstatymų;
  • Kliento atliekamo Vartotojų paskyrų valdymo, įskaitant teisės ar Naudojimo sąlygų pažeidimus, padarytus per Kliento ar Vartotojo paskyras, neatsižvelgiant į tai, ar asmuo turi teisę naudoti Kliento ar Vartotojo paskyrą;
  • pokyčių, kurie įvyko dėl teisės aktų ir jų aiškinimo, jų poveikio Kliento ar Vartotojo verslo aktyvumui, atitinkamų Platformos pokyčių atspindėjimo, nebent tai privaloma Operatoriui pagal teisės aktus ar Operatoriaus atžvilgiu priimtu teismo sprendimu;
  • force majeure ir kitų įvykių ar trukdžių, kurių Operatorius negali kontroliuoti ir kurie trukdo Klientui ar Vartotojams naudoti šią Platformą, Interneto svetainę ir (ar) Paslaugas (pvz., dėl interneto ryšio sutrikimų ir kt.); dėl Kliento ar Vartotojo prietaisų klaidų, sugadinimų ar nustatymų, kurie yra netinkami Platformai ar Svetainei naudoti;
  • Platformos, Svetainės ir (ar) Paslaugų naudojimo vėlavimų, pertraukų ar gedimų dėl planuotos techninės priežiūros ir (ar) plėtros darbų;
  • trečiųjų asmenų, kuriems Operatorius pateikė informaciją su Kliento ar Vartotojo sutikimu, duomenų tvarkymo, išskyrus subtvarkytojų atliekamo asmens duomenų, sudarančių Turinį, tvarkymo;
  • to, kad Operatorius sužino apie teisės pažeidimą, kuris buvo padarytas ar dar yra daromas naudojant Platformą, ir turi jį pašalinti arba apriboti prieigą prie jo, arba imtis kitų aktyvių priemonių siekdamas nutraukti teisės pažeidimą arba pašalinti pasekmes;
  • Operatoriaus naudojamų teisinės gynybos priemonių ir dėl to atsiradusios žalos Klientui, Vartotojui arba trečiajam asmeniui, net jei vėliau paaiškėja, kad nebuvo pažeidimo;
  • Kliento ar Vartotojo paskyros slaptažodžio praradimo arba jo valdymo ir naudojimo patekimo trečiųjų asmenų dispozicijon;
  • trečiųjų šalių (pvz.: „Outlook“, „Dropbox“, „MailChimp“ ir kt.) sistemų gedimų ir trūkumų, kurie turi įtakos Platformos ir (ar) Paslaugų veikimui ir (ar) prieinamumui.
 3. Klientas turi ginti ir apsaugoti Operatorių nuo bet kokių įsipareigojimų, kaltinimų, pretenzijų, ieškinių, teisminių procesų, reikalavimų, žalos, įsipareigojimų, nuostolių, susitarimų, sprendimų, išlaidų ir sąnaudų (įskaitant, bet neapsiribojant, išlaidas advokatui), trečiosioms šalims, duomenų subjektams, ir administracinių sankcijų bei baudų, skirtų nacionalinių arba tarptautinių institucijų ar teismų, kylančių dėl Kliento padarytų pažeidimų (tyčia arba dėl neatsargumo) ar dėl jo, kaip duomenų valdytojo, įsipareigojimų pagal šią Sutartį ar Duomenų apsaugos įstatymus nevykdymo.

13. TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

 1. Šiai sutarčiai taikomi Estijos Respublikos teisės aktai.
 2. Klientas, nepatenkintas operatoriaus veiksmais, turi teisę pateikti Operatoriui skundą. Operatorius turi stengtis išspręsti ginčus derybomis. Kiti dėl sutarties kylantys ginčai tarp Kliento ir Operatoriaus taip pat turi būti sprendžiami derybomis.
 3. Ginčas, kurio nepavyko išspręsti derybomis, turi būti sprendžiamas Harju apygardos teisme, Estijoje.

Naudojimo sąlygos galioja nuo 2018-05-25.